Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

EAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå §gÀzÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw; dAUÀªÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ LzÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ¢£ÁAPÀ: 17-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18-01-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C:Q: 15,000/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ C:Q: 5,000/- 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ 4 3 UÁæA£À §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnïï C:Q: 4000/- gÀÆ MlÄÖ 24000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EAzÀæªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà eÁªÀÇgÀÄ ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÉå ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀµÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ, CzÉà ªÉʵÀåªÀÄåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀ: 16-01-12 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ £ÀgÀPÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ D°èUÉ §AzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ E§âgÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/12 PÀ®A 504,326,506(2) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ 02-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ«vÁ¼À - ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀgÁ² PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36 JPïì :0774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÉÆÃtPÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÆÃtzÀ PÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ vÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÀÆgÀ£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 18-01-20125 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-10 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JA.gÁªÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ , ¢uÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-05 J.JA.PÉÌ.N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 29 ªÀµÀð ¸Á; J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2012 gÀAzÀÄ PÉÆÃtzÀ EjvÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 5-30 J,.JA.PÉÌ.ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 03/2012 PÀ®A: 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 338 L.¦.¹. §zÀ¯ÁV PÀ®A: 304(J) L.¦.¹. CAvÁ ¥ÀjUÀt¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.;

¢£ÁAPÀ-17/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¤AUÀtÚ vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 33 ªÀµÀð eÁ-°AUÁvÀAiÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ,ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀUÁ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzsÀÄ J£À¯É ªÀÄPÀ̼Á ¤£Éß PÉÆlð£À°è gÁf AiÀiÁPÉ DUÀ°®è ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §AzÉÊvÉ£À¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ gÁf DUÀ®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwj CA¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖzÀ CªÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ¤AUÀtÚ£À ºÉAqÀwUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ ¹gÉÃAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£À fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ÀÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ¤AUÀtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2012 PÀ®A-143,147,323,354,504,506 gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 17/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀrغÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁgÀ ¸Á: UËqÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉ.J.25-¹/6434 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹¢ÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ vÉÃVΣÀ°è GgÀ½ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ:37 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:«,Dgï.J¯ï.PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A. 279,337,L¦¹&187 LJªÀiï.« PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ.

¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï. avÁæªÀw UÀAqÀ J£ï.«. ¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï, 40 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À FPÉAiÀÄÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉ PÁåA¦£À J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀAUÀgÁd, 60 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÉÆA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £À®è gÀvÀßPÀĪÀiÁj FPÉAiÀÄÄ PÀÈvÀåPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ J£ï. avÁæªÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.01..2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A. 323,324,354,504,506,453,448,109, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ :17-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¸ÁèA vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï ªÀ:13 eÁ:ªÀÄĹèA G:4 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï(PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ)£ÀA§gï UÉÆwÛ¯Áè. ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸ÁèA FvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÁÌgï PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¸ÁèA FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀĤPÀlÄÖ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ¸ÀįÁÛ£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ --83     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -16,400-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ