Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Jun 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ:28-06-2014 ರಂದು 7-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಎಫ್-1154 ರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲವೀರಪ್ಪ ಕಪನೂರು, ವಯ:28ವ, ಜಾ:ಕುರುಬರು, ಉ:ಬಸ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಎಫ್-1154 ನೇದ್ದರ ನಿರ್ವಾಹಕ , ಮಾನವಿ ಡಿಪೋ FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿ 01 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಟಿಕೇಟ್ ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಹಣ ಕೊಡದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏನಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿ ಅಂತೀಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಎಡಮಲುಕಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಸಹ ತೊರಡಿಗೆ ಒದ್ದಿದಲ್ಲದೇ E£ÀÄßD½zÀಆರೋಪಿvÀgÁzÀ 2)ರವಿ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ 3) ಬಸವ ಗೊರೆಬಾಳ್ ಕುರುಬರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ    ಗುನ್ನೆ ನಂ.145/2014, ಕಲಂ. 504,323,353 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ : 28-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ 1) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï 2) gÁeÉñÀéj UÀAqÀ C£ÀÄPÀ¥Àà ªÀ:22 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁ:ªÀ: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è UÀuÉÃPÀ¯ï ºÉÆ® J£ÀÄߪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PÁ®Ä eÁj eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CzÉà ºÁªÀÅ ±ÁAvÀ¥Àà£À PÀÄwÛUÉUÉ PÀaÑzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ aÃgÁr MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå @ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ-¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇಯ್, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಹೊಡಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ vÀgÁzÀ 2) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà3) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå4) gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ§eÁgÀ¥ÀàJ®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuUÀÄ£Éß £ÀA: 70/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 494 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2014 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 207000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.