Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Nov 2012

  1. C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    °AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 70 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ZÀ®ªÁ¢ ¸Á-ªÀAzÀ°PÀÄrAiÀÄĪÀ C¨sÀå¸À«zÀÄÝ, ªÀiÁ¹PÀ£ÁVzÀÄÝ.vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁjPÀ fêÀzÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-18/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É½VΣÀ eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁ°VzÀÝ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ ,ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-23/2012 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  2. UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ: 17.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ FgÉñÀ£À ¸ÉÆ¸É ¸ÀÄeÁvÁ FPÉAiÀÄÄ f®è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ EAzÀæªÀÄä½UÉ C£Àß §zÀ£ÉPÁ¬Ä ¥À¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝPÉÌ C£Àß ¨ÉÃ¼É ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀÄvÀ£ÀÄß ºÉý ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£À PÉ®¸À¢ªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ HlPÉÌ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÊAiÀÄå®Ä ¤Ã£ÁåªÀ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ JqÀUÉÊUÉ ºÁUÀÆ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2012 PÀ®A: 323,324,504,506(2) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2012 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.