Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Aug 2012

Reported Crimes


                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ :08-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀįÁâUÀð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ   ²æà C±ÀéSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£ïSÁ£ï ªÀ: 40 eÁ:ªÀÄĹèA G:UÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¸ÀAvÉçeÁgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÁߨÁAiÀiï vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ N«Ä¤ PÁgï £ÀA:PÉJ-33 JªÀiï-7037 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁzÀgï vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀ:26 G:qÉæöʪÀgï ¸Á:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ( N«Ä¤ PÁgï £ÀA:PÉJ-32 JªÀiï-7037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß N«Ä¤ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ UÁrUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°èzÀÝ C±ÀéSÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÁߨÁAiÀiïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ N«Ä¤ PÁgï£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2012 PÀ®A. 279,337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
          ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ FgÀtÚ, 50 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄrªÁ¼À, G-AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ºÉqï PÁ£À¸ÉÖç¯ï, £ÀA-200, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ìUÁV ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà §¸ÀÄì §gÀzÀ PÁgÀt PÉ.PÁæ¸À£À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉ.PÁæ¸ï PÀqÀUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæAiÀÄ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ L.© ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  »AzÀÄUÀqÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqÉÄAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 20 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-51/Dgï-5379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ  lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ §AzÀÄ E§âgÀ£ÀÆß J©â¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ  §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ 05-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ §qÉøÁ§, 38 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ  FvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 25 ªÀµÀð, ®ZÀªÀĪÀÄä, wªÀÄ䮪ÀÄä ,£ÀgÀ¸ÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ- CUÀ¸ÀgÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÉÆA¢UÉ D¹Û «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼ÁªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ  £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ £ÁªÀÅ dUÀ¼À DrÛ¢Ýë ©r¸À®Ä ¤Ã£ÁåPÉ §AzÀ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ®ZÀªÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄ䮪ÀÄä ºÁUÀÆ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ CUÀ¸ÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2012 PÀ®A. 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 08-08-2012 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, 20ªÀµÀð.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, 52ªÀµÀð ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹ArPÉÃl ¨ÁåAQ£À°è ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä DUÀ°®è JA§ aAvÉAiÀÄ°è ¸Á®zÀ¨sÁzÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 2-45 ¦.JA.PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 26/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
             ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á:nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É. PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:07-08-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀUÀÎ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉƼÀÄîªÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÉÆÃr ºÀUÀÎ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄzÉà EzÀÝgÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À°è £ÀqÀÄPÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆArzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-08-12 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À SÁvÉÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.©.J¸ï.¨ÁåAPÀUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉ vÀÄArUÉ ¤Ã° ¹ÃgÉÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄzÉà EzÀÝgÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À°è £ÀqÀÄPÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆä C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð  oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 10/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¸À¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ

. £ÁåAiÀÄ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ ªÀ-45 ªÀµÀð G-f¯Áè ¥ÀAZÁÄw ¥ÀjZÁgÀPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á-UÉÆÃPÀð¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀAzÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ D¹Û ¸ÀA: 535 f 4 JPÀgÉ ÀÄÀÄAmÉ 35UÀÄAmÉ  39 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ DvÀ£É CzÀgÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀÄvÁÛ£É CzÀgÀ°è ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆUÀj ©wÛzÀÄÝ CzÀÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À ¨É¼É EzÀÄÝ ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ: 29.07.2012 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ±ÉÃPÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ©üêÉÄñÀ£ÀÄ ¨É½îUÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ-55 ªÀµÀð G-PÀÈ ¸Á-PÀA§¼ÀwÛ vÁ-ªÀiÁ£À« 2) D£ÀAzÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðt ªÀ-30 ªÀµÀð G-PÀÈ ¸Á-PÀA§¼ÀwÛ vÁ-ªÀiÁ£À« 3) ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀ-26 ªÀµÀð G-PÀÈ ¸Á-PÀA§¼ÀwÛ vÁ-ªÀiÁ£À«  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JvÀÄÛUÀ½AzÀ PÀÄAmÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¼É £Á±ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß F jÃw zËdð£Àå ¢AzÀ ¨É¼É £Á±À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CAzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ 25 ¸Á«gÀ ¨É¯ÉɨÁ¼ÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/12 PÀ® 447, 427, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è .«µÀÄÚªÀzsÀð£ÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÉrØ 27 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ gÉrØ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÉ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ ºÀÄ°è£À ¨sÀtªÉÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ MlÄÖ 35 mÁæöåPÀÖj£ÀµÀÄÖ ºÀÄ°è£À §tªÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 1,40,000-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C.¨É.C.£ÀA: 07/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ   105  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  30,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.