Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Apr 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ¢£ÁAPÀ 7/4/16 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÉÆßêÁ PÁgï £ÀA.PÉJ-02JAf-3949 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀAUÀªÀiï ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ£ÀÄ߸Á§ ¸Á:U˽¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ  FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉE© PÀA§PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄnUÉ, §® ªÉÆÃtPÉÊ, JqÀUÁ® PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄzÀgÀ¸Á§£À vÀ¯ÉUÉ §®UÁ® vÉÆqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, Q«, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, eÁ¥sÀgÀ¸Á§¤UÉ  ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥À  UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¢AzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆmÉUÉ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ°UÀÄqÀØ ¸À«ÄÃ¥À 0830UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ PÁgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/16 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæöÌgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 7/4/16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J£ïJ¯ï-01    r-9962 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è   JzÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¨ÉAZÀªÀÄnÖ 30  ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á:PÀ£ÁߥÀÆgÀ ºÀnÖ  FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Ef-0997 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆÃzÉgï 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á:¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §jwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¯Áj lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  CªÀÄgÉñÀ£À JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÁUÀ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä-ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/16 PÀ®A. 279,304 (J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæöPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ .
     ¢£ÁAPÀ 8/4/16gÀAzÀÄ 0440 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «oÀ¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-35 J¥sï-144 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥ï dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ¤AwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-29 J-6343 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ §®UÀqÉ ¨ÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝ jAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 12 d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛUÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/16 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæöPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.04.2016 gÀAzÀÄ  45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.