Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Sep 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À :UÉÆêÀĹðUÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð ªÀÄrªÁ¼À, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CfÓ UËgÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢: 12-09-2011 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, FgÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ,gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà J®ègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è ©wÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ AiÀÄAPÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁPÉà ¨É¼ÀAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ¸ÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÁUÀ AiÀÄAPÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CfÓAiÀiÁzÀ UËgÀªÀÄä FPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ AiÀÄAPÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆêÀĹð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1-¦-1(r) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-09-11 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼,azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀÄrªÁ¼À, PÀæµÀÚ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ©â PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¸Á®ÄAa ªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-11 gÀAzÀÄ 06-00 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ. vÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ 37/7970 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤«ÄvÀå ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃgɨÁ® UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄAmÉÃgï £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀªÀÄzÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄvÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ 27 J 5527 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ FvÀ£À mÁmÁ J¹ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆAqÀÄ C®èzÉ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà zÀĪÉÄäÃgÀ ¸Á: PÀªÀÄzÉÆÃqÁ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ gÀªÀjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

FUÉÎ 10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄävÉÛAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ UÉÆêÀIJà UÁæªÀÄzÀ°è wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 13/09/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ``HjUÉ ºÉÆÃV JµÀÄÖ ¢£À DAiÀÄÄÛ E£ÀÄß §A¢®è ¸Àé®à£ÀÄ CjªÀÅ E¯Áè'' CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀ¨ÉâÃgï, ¸Á: CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« M§â£Éà ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà §j AiÀiÁªÁUÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EjÛâ '' CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°è ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß §® vÀ¯ÉUÉ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀÌPÀÛUÁAiÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13-09-2011 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀĸÁUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: UÀÄAqÀĸÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÉÆߧ⠧¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄAqÀĸÁUÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄݹQÌ©zÀݪÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 700/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2011 gÀAzÀÄ- 87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr
17,700/-
gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.