Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jun 2014

Reported Crimes

                         
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ©ÃgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: PÀ«vÁ¼À  FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ RvÁ®¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ 28 ªÀµÀð eÁw  ªÀÄĹèA,¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀAzÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¥Áèl£ÀÄß gÀÆ, 8500/- PÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CA¢¤AzÀ D eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¥Áèl Rjâ §UÉΠ §gÉzÀ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀªÉà ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áèl gÀføÀÖø±À£ï ªÀiÁr¸ÀzÉà CzÀ£ÀÄß  vÁ£É ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ E°èAiÀĪÀgÀUÉ CªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ  ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr  gÀføÀÖç±À£ï §UÉÎ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À DVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ  ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É,CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 75/2014 PÀ®A;341.342. 420.323.504.506 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,

       ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀÄå ¯ÉQÌAn, ¸Á:ºÀİ̺Á¼ïPÁåA¥ï ,vÁ: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñï.© vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, PÀA¥À¤ ¥ÉÆæqÀPïÖ JPïìPÀÆånªï ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì £À°è ªÀÄ»AzÁæ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À Rjâ ¸À®ÄªÁV 8,25,715/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÊ£Á£ïì£ÀªÀgÀÄ E£ïì¥ÉPÀë£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆnÃ¸ï ¤ÃrzÁUÀÆå Dgï.¹ AiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÉà PÀA¥À¤AiÀĪÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 25-04-2014 gÀAzÀÄ  4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£ïì D¦ü¹£À°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 & 02 gÀªÀgÀÄ ¹nÖ¤AzÀ §AzÀÄ ¸Á® PÀnÖ®è CAvÁ QjQj ªÀiÁr £ÉÆnøï PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.119/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.138/2014 , PÀ®A. 420, 406, 504 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¸ÀAvÉÆõïUËqÀ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.180/J ºÀZÉÆѽî, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà.£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:26-10-2012 gÀAzÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñï.© vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà , ªÀAiÀÄ:29ªÀ, PÀA¥À¤ ¥ÉÆæqÀPïÖ JPïìPÀÆånªï ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì £À°è ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPïì ¦PïC¥ï J¸ï.f.« ªÁºÀ£À Rjâ ¸À®ÄªÁV 1,80,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÊ£Á£ïì£ÀªÀgÀÄ E£ïì¥ÉPÀë£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆnÃ¸ï ¤ÃrzÁUÀÆå ªÁºÀ£À ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÉà PÀA¥À¤AiÀĪÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , DgÉÆæ 02 JªÀiï.SÁzÀgÀªÀ° vÀAzÉ JªÀiï.SÁzÀgï¨ÁµÁ ,¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.129  ºÀZÉÆѽî, vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Áà     £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ UÁågÀAlgï EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.245/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.137/2014 , PÀ®A. 406 , 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¢£ÁAPÀ :24-06-2014  gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¥À®Ì£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è 1)    ²æà ºÉZï ²ªÀtÚ ¦.r.N ¥À®Ì£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 2)   ¥ÀvÉÛ¥Àà gÁxÉÆÃqÀ ¦.r.N ¥À®Ì£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw3)   £ÀgÀ¸À¥Àà ¦.r.N ¥À®Ì£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw4)   ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ªÀiÁf UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä C¢üPÁj CªÀ¢AiÀÄ°ègÀĪÀ 2011- 12 ªÀÄvÀÄÛ 2012-2013 gÀ ¸Á°£À°è  EA¢gÁ CªÁeï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ CªÁåªÀºÁgÀ ªÀiÁr gÀÆ 1.09 PÉÆÃnUÀ¼ÀµÀÄÖ CªÀåªÁºÀgÀ £ÀqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ zsÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄ, F ¢±ÉÃAiÀÄ°è f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀÅ ¤ÃrzÀAvÉ ªÀÄÄRå ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «Ä£ÀÄUÁjPÉ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ  zsÀÈqÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.57/14 PÀ®A420.409. ¸À»vÀ 34  I.P.C CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦.qÀ§Äè.rPÁåA¥ï PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÁqÀUËqÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è 1) r.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt , 2) J¸ï.ºÀj±ÀÑAzÀæ , 3) ©.zsÀªÀÄð£ÀUËqÀ , 4) £ÁUÀgÁeï , 5) gÁWÀªÉÃAzÀæ J®ègÀÆ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ  J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ   zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1010/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.139/2014, PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           12-01-2014 gÀAzÀÄ 09-30 ¦JA PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÁå£À® ¯Áålæ¯ï £ÀA 5gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è  ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÀqÉ¥Àà §¸ÀgÀrØ 65 ªÀµÀð G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- PÀPÀÌ®zÉÆArØ vÁ:-zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ²ÃªÀ¥ÁzÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä 35 ªÀµÀð,  FvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV ©£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:- PÀPÀÌ®zÉÆrØ,ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ²ÃªÀ¥ÁzÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä 35 ªÀµÀð,¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆãÀߥÀà UÉÆãÁ¼À 32 ªÀµÀðZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁZÀtÚ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ¨ÁqÀ 38 ªÀµÀð«gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¤d¥Àà ºÁ£ÀÆgÀÄ 40 ªÀµÀð J®ègÀÄ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- PÀPÀÌ®zÉÆArØ vÁ:- zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁtzÁ¼À zÁ¨Á zÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä  HjUÉ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÁ¥À¸ï ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀįÉèà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ EvÁå¢ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ªÀiÁ£Àå eÉJAJ¥ï¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄݸÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.58/14 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34  I.P.C CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 24-06-14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1)ರಾಮುಲು ತಂದೆ ಸವಾರೆಡ್ಡಿ ವಯಾ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುನ್ನೂರುಕಾಪು ಉ.ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತುಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಆರ್ 9186 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ.ಜಾಂಬಪಲ್ಲಿ(ಎ.ಪಿ)ಹಾ.ವ. ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ 2)ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ವಯಾ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರುಬರು ಉ.ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಇ.ಡಿ 0665 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ.ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗನೋಡಿ ನಂದಿನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲು ಹಿಂಬಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2014 PÀ®A; 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ EwÛÃZÀUÉ ºÁUÀÆ ¢:09-06-2014 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, 26ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ ºÁ:ªÀ:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ  DgÉÆæ £ÀA  1)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁV ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ®UÀßzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ 2)ªÀÄ®è¥Àà (¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ)3)¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà 4)gÀÄzÀæªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ  PÉý ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀªÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÁB vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÁUÀ° CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁUÀ° JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝ®èzÉà    ¢£ÁAPÀ:09-06-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ CzÀPÉÌ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÀzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ CªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:103/2014 PÀ®A. 498(J), 323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹  ºÁUÀÆ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 4  ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 22/06/14  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ನಾದ ಪರಶುರಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಉಳಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಮನಿ ಮತ್ತು ಈತನ ಮಕ್ಕಳಾಧ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ & ಸ್ಟಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾಟರ್  ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA; 107/14 PÀ®A.341,323,447,427,504, R/w 34,L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.


ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ±Á°¤ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¹AUï ªÀAiÀiÁ:18 eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ G-«zsÁåy𤠸Á : eÉqï ¦ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¦ügÁå¢ zsÀªÀÄð¹AUï vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ¹AUï oÁPÀÆgï ªÀAiÀiÁ: 39 eÁw : gÀd¥ÀÆvÀ G- ¥ÉÊ£Á£ïì zÀ°è PÉ®¸À ¸Á : eÉqï ¦ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ,  °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ£À «¹© PÁ¯ÉÃf£À°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁr ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹAiÀÄ°è ¥Á¸ï DVzÀݼÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqsÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è wêÀiÁð¤¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ M¦àzÀݼÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ «zÁå¨Áå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀݼÀÄ . £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 09-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï £À PÁè¹UÉ  ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 192/14 PÀ®A ºÀqÀÄV  PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 21-06-2014 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ §ÄqÁظÁ¨ï ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÉƧâgÀPÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ªÉÆâãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ GªÀiÁgï ¸Á¨ï FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F ªÀµÀð ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ £Á£Éà £À£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ  1) ªÉÆâãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ GªÀiÁgï ¸Á¨ï2) ¸À°ÃªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÆâãÀ¸Á¨ï3) ªÉÄ»§Æ§Ä ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÆâãÀ¸Á¨ï4) PÀgÀA©Ã UÀAqÀ ªÉÆâãÀ¸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: UÉƧâgÀPÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢üUÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ ºÉÆ® J°èzÉ D ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ EzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹Û  £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÉ CAvÁ CAzÁUÀ J1 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ  »AzÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, J2 FvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J3,4 gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:138/2014 PÀ®A. 504,355,324,323,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀAiÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                            
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2014 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  -23,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.