Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Apr 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ :28 ವರ್ಷ ಜಾ:ವಡ್ಡರ್ :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಗುರ್ಜಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯದೆ ಉಪಚರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ 1] ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ :28 ವರ್ಷ 2] ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ :50 ವರ್ಷ 3] ಶೇಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪ :45 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ವಡ್ಡರ್  ಸಾ:ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಿನಾಂಕ:17.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೇವಿನ್ ಬೆಂಚಿ ಗಡ್ಡೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2014 PÀ®A:341, 323,504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
           ದಿನಾಂಕ:17.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಲಚಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ :27 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹಾಳತಿಮ್ಮಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ:35 ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 19.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ:32 ªÀµÀð3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ªÀ:33 ªÀµÀð 4) ¸ÀıÁAvÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀ:30ªÀµÀð 5) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ@ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ªÀ:26 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ,G:«zÁåyð,¸Á:PÁqÀÆègÀÄ6] £ÁUÀgÉrØUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀ:55 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁ¼ÀwªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರಿ ನೀನು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿನಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೆದರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಬ್ಬಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಎಡಗಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಸುಶಾಂತ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 118/2014 PÀ®A: 143,147,448,355,504,506,323,324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.  
                  ¢£ÁAPÀ: 17-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30  UÀAmÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ  2014 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ PÁAUÉæøï PÁAiÀÄðPÀvÀð )¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ¸Á:ºÀnÖ(¥ÀgÁj)2)¹gÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:ºÀnÖ (¥ÀgÁj) £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀtzÀ D«ÄµÀ MrØ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ gÀÆ 1,20,300/-gÀÆ ºÁUÀÆ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ 10 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/14 PÀ®A: 171(©), 188 L¦¹ ºÁUÀÆ 123(1) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2014 gÀAzÀÄ  18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.