Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                          ¢£ÁAPÀ.17-10-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ.52 ªÀµÀð, eÁ.¨sÀdAwæ G.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀAmÉÆæîgï ¸Á.ºÀ¼ÀÆîgÀÄ vÁ & f : ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. FvÀ£ÀÄ  ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀAlÆæ¯ï gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ GvÀÛgÀ PÀqÉ EgÀĪÀ PÁA¥ËAqï UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ CAvÁ C°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, CªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ, ¸ÀtÚ PÀj ¯ÉÊ£ÀļÀî ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° ¥ÁåAmï EgÀÄvÀÛªÉ. ±Àlð ªÉÄÃ¯É PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ J¸ï.PÀĪÀiÁgï mÉîgï CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀzÀ ¨sÁdÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¹Öð£À UÁè¸ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£ÀªÀĤ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ aÃn EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9880650830 CAvÁ EzÀÄÝ ¥ÁnÃ¯ï ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï Q¯ÁgÀºÀnÖ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ®PÀët UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, G: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÁ £ËPÀgÀ¼ÀÄ , ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À D¸ÀàvÉæ  RaðUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀdÓ£ï vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤AzÀ 2 ®PÀë ºÀt ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¨Á§wÛ£À ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ZÉPï PÉÆnÖzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr E£ÉßgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É D¹qï ºÁPÀÄvÉÛÃ£É & ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ºÉÃUÉ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.217/2013 , PÀ®A. 448 , 504 , 506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ qÁ: gÁdtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ (zÉÊ.².«) ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1-11-154/3, «Ä¯ÉäAiÀÄA UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÉÆ.£ÀA.9448807931 FvÀ£ÀÄ ¢:12-10-2013 gÀ 17:00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀÆð¯ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è §mÉÖ§gÉUÀ¼É¯Áè ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©zÀÄÝ, C¯ÁägÀªÀÅ PÀÆqÀ vÉUÉ¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä »A¢£À ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À C¯ÁägÀzÀ qÁæ £À°è 1) 30 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï. CQgÀÆ. 90,000/- 2) 50 UÁæA. §AUÁgÀzÀ 4 §¼ÉUÀ¼ÀÄ CQgÀÆ.1,50,000/-, 3) 15 UÁæA. §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ, CQgÀÆ. 40,000/- EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 2,80,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ EzÀݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁVîzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ ªÉÄð£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 17.10.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA.140/2013 PÀ®A.457, 380 L¦¹ jvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ¦üAiÀiÁ𢠲æñÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå,60ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- eÉÃgÀ§Ar  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀÄÆwð 21ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á- eÉÃgÀ§Ar FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ; 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ DPÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ «µÀªÀÅ PÉÊUÉ ºÀwÛzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉ DUÉÃAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÁUÀ «µÀªÀÅ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀAPÀlªÁV ªÁAw §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ 18/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.             ದಿನಾಂಕ: 15-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭರತ್ ತಂದೆ ಬಡೆಪ್ಪ ವಯ: 21 ವರ್ಷ ಜಾ:: ಚಲುವಾದಿ ಸಾ::.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಲೇ ಔಟ್ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡುವಾಗ ಫಿರ್ಯಧಿದಾರರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿನೋದ, ಚಂಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ 6 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆಕ್ರಮಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ¢£ÁAPÀ; 18.10.2013 gÀAzÀÄ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 190/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.10.2013 gÀAzÀÄ  55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.