Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉJ-36-EJ-2162 £ÉÃzÀÝgÀ PÀ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À½î UÁæªÀÄzÀ C«£Á±À vÀAzÉ vÁªÀĸï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ MAzÉà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀĸÉãÀ¸Á§gÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ 1) ¨Á®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀiË£ÉñÀ E§âgÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A.279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

Q¯ÁègÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀzÉà §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝPÉÌ CzÀgÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ¥Àwß PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 01/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmɬÄAzÀ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è f.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt@¸ÀÆgÀ¨Á§Ä vÀAzÉ f.²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt ªÀ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀgÁd¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ §ºÀ¼Á RZÀÄð ªÀiÁr ¯ÉªÉ¯ï ªÀiÁr¹ ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, RaðUÉ vÀPÀÌAvÉ ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼É §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¯É ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼Á ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:- 07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ @ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á-PÀjUÀÄqÀØ, EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É C£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÉà ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀæ 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀjUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀÄì D¸ÀàvÉæUÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢.07-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ «µÀzÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÁ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 02/2013 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀlUÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀtÚ ªÀĺÁAvÀ¥Àà @ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.23000/-UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¹gÀUÀÄ¥Àà vÁ®ÆQ£À UÉÆÃgɨÁ¼À ºÁ.ªÀ. £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 3 ªÀgÉ ªÀµÀð DPÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV®è, ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä DPÉAiÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CtÚ UÉÆÃgɨÁ¼ÀUÉ §AzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A. 498(J), 504,323, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹