Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 May 2015

Raichur District Reported Crimes

    DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:09-05-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÉÆÃr£À DdÄ-¨ÁdÄ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ eÁ° PÀAmÉ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÀzÀÄ ºÁQ CzÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ UÁ½ ¸ÀºÀ ©nÖzÀÄÝ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ C½îUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà CPÀÛgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï, 45ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,G:¯Áj ZÁ®PÀ,¸Á: ±À»Ãzï ¨sÀUÀvÀ¹AUï Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ C½îUÉ ¥ÀÆwð ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ ¯ÁjUÉ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ vÁ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ PÀÆV d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¤AzÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÆzÀAiÀÄå¸Áé«Ä JgÀqÀ£Éà zÀeÉðAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgÀ DzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw ºÁUÀÄ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï f¤ßAUï PÀA¥À¤AiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ JgÀqÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹zÀgÀÄ F ¨ÉAQ C£ÁºÀÄvÀzÀ°è n.J.¦.¹.JA.J¸ï.AiÀÄ C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå:PÉ.J.36/4807 ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ C½î ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ºÉÆ®UÀ¼À°è ªÀÄļÀÄîPÀAmÉ VqÀUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ «¥ÀjÃvÀ UÁ½ ©lÖ PÁgÀt CzÀgÀ Qr ºÁj C½îUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ F ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 1] CAzÁdÄ 50 QéAmÁ¯ï C½î 36 ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄCA.Q.gÀÆ.5,20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ 2] C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqï ¯Áj ¸ÀASÉå: PÉ.J.36/4807 CA.Q.gÀÆ.5,00,000/-   ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ »ÃUÉ J®è ¸ÉÃj gÀÆ.10,20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è vÁ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃV F «µÀAiÀÄ w½¹ vÀqÀªÁV FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ J¥sï.J. £ÀA. 04/2015 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ C¼ÀªÀ¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ-28ªÀµÀð,eÁw-PÀÄgÀħgÀ,G-UËArPÉ®¸À,¸Á-UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ FvÀÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉUÉ  vÀ£Àß vÁ¬Ä, CtÚ, CPÀÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀªÀt ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ CAZɸÀÆUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ 1)¥ÀgÀ±ÀÄ2)£ÁUÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ 4)wgÀÄ¥Àw £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ eÁw-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢ ¨Á®ªÀÄä JA§ ºÀÄqÀVAiÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EgÀÄwÛzÀÝ zÉéõÀ ºÉÆA¢ CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĸÀÄwÛ,¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ CAzÀÄ §Ar UÀÆlUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ C°èAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 97/2015 PÀ®A. 323,324,504,506,342,354 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ದಿನಾಂಕ 09-05-2015 ರಂದು 4.00 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ ಆಚಾರ, ವಯಾ : 28 ವರ್ಷ, ಜಾ : ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಉ : ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ, ಸಾ : ಸಿಂಗಾಪೂರು FvÀ£À ಮನಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1) ದೊಡ್ಡ ದೇವಂದ್ರ 2) ಸಣ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರ 3) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರ 4) ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ 5)ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ : ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸಾ : ಸಿಂಗಾಪೂರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ ದೇವೇಂದ್ರ ಇವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಆರೋಫಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಇವನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ.3, 4, 5 ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಲೇಯ್ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಾ, ನಿನಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 124/2015 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 09-05-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸಿಂಧನೂರು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸಿಂಧನೂರು ಶಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ªÀÄÈತ ಶಿವರಾಜ, ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ದೇವರಾಜ, ಸಣ್ಣಹನುಮಯ್ಯ ಇವರು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ, ಕ್ರುಷರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಎ-1496 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ : ಬಿ.ಗಣೇಕಲ್ ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ FvÀ£À ಕ್ರುಷರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಎ-1496 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸಿಂಧನೂರು ಶಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕ್ರುಷರ್‌ನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಲಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರುಷರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮ್ರತ ಶಿವರಾಜನ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾದಾಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಚಾಲಕನು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಯಾ : 40 ವರ್ಷ, ಜಾ : ನಾಯಕ, ಉ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ :, ಪಂದ್ಯಾನ, ತಾ : ದೇವದುರ್ಗ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®A. 279, 337, 304 (ಎ) L¦¹ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2015 gÀAzÀÄ  116 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.