Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 May 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÀA©üÃgÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹zÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ ¦.J¸ï.L. avÀÛgÀAd£ï ºÁUÀÆ vÀAqÀ J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆõÀuÉ:-
PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:- ²æêÀÄw £ÀgÀ¹AUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ            ದಿನಾಂಕ 23.05.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ªÉüÉAiÀÄ°è ಯಾರೋ ಆರೋಪಿತರು ªÀÄ»¼ÉAiÉƧâ¼À£ÀÄß  ©üÃPÀgÀªÁV ºÀvÉå UÉÊ¢zÀÄÝ,  ±ÀªÀªÀÅ ಪೆದ್ದಕುರುಮಾ ಸೀಮಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀĵÀÌ«ÄðAiÀÄÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು PÉÆ¯É ªÀiÁr ಆಕೆಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕrದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತಲೆಯ ಎಡಭಾಜು ಮೆಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ¨É½îPÀ®ÎqÀ 60 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ಸಾಕ್ಷೀ ಪುರಾವೆ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²æà wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2014 PÀ®A : 302, 201 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
    
       ¸ÀzÀj PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ PÀ£ÁðlPÀ ºÁUÀÆ DAzÀæzÀ  UÀr¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɹ vÉÆÃj¹ «ZÁj¹zÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆ zÉÆA¢UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß UÀr ¨sÁUÀzÀ ¥Àæw  UÁæªÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ «ZÁj¹zÀÄÝ,ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉ ºÁUÀÆ n.«. ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ°è ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, C®èzÉ PÁ®gï L.r.¬ÄAzÀ ªÉƨÉʯï lªÀgï ¤AzÀ M¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ PÀgÉUÀ¼À ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀAvÁæA±À ¢AzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁð ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æêÀÄw £ÀgÀ¹AUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ  ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ  ªÀÄÈvÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ®Æ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀAvÁæ±ÀzÀ £ÉgÀ«¤AzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ @ ²ªÀÅ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀUËqÀ 23 ªÀµÀð eÁw: F½UÉÃgÀ ¸Á: ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ  ªÀÄ»§Æ§Ä£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄPÁÛ¯ï vÁ®ÆQ£À JqÀªÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è  §A¢ü¹ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ FUÉÎ 8 ªÀµÀð¢AzÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ®èzÉà DUÁUÀ CªÀ½AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ FwÛZÉUÉ CªÀ¼ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉà ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÎqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ M¥ÀàPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
            UÀA©üÃügÀ  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¦.J¸ï.L. avÀÛgÀAd£ï ºÁUÀÆ vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹gÀĪÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 5000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 27-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRtÚ, ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, G: PÀÆ°  PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆêÀĪÁgÀ UÁæªÀÄ, PËvÁ¼ÀA ªÀÄAqÀ®A, vÁ: ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, f: PÀ£ÀÆð¯ï(J.¦)   FvÀನು ದಿನಾಲು ತನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರುನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೇಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27-05-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಗಂಜನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಯಚೂರುನ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ 1930 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಪಾದಿತ£ÁzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ±Á®A, 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¦AeÁgÀªÁr, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿಯೇನಲೇ  ಅಂತಾ ಅಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ 3-4 ಜನ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾದ ಚಾಲಕರು ಈ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 85/2014 ಕಲಂ- 341, 307, 504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁð¢CªÀÄgÀAiÀÄåvÀAzɪÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¥ÀÆeÁj,ªÀAiÀÄ:40ªÀ,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ºÁgÁ¥ÀÄgÀ,vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ CAZÉ PÀZÉÃjUÉ §AzÀÄ ¥ÉÆøïÖ ¨ÁåUÀ£ÀÄß CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°èlÄÖ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ CAZÉ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀzÉÃ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.124/2014, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2014 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.