Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:22-06-2014 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ºÀnÖ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  DgÉÆæ £ÀA 1 )gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸Á:D£Àéj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 E¹-1993 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖ¬ÄAzÀ D£ÀéjUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á:aAZÀgÀQ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÉ-8619 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÀnÖ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ lPÀÌgï DV DgÉÆævÀj§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2014 PÀ®A. 279, 337,  L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ , ವಯ:50, ಜಾ: ಹರಿಜನ, :ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ: ರವುಡಕುಂದಾ , ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ದುರುಗಮ್ಮಳು 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು , 01 ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 11-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ದುರುಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಿನಾಂಕ: 22-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 02-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. ಯುಡಿಆರ್ ನಂ. 09/2014, ಕಲಂ. 174 ಸಿಆಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2014 gÀAzÀÄ 34 ¥ ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.