Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ.12-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉÆç½AiÀÄ G¥À£Á¼À/CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ zÉêÀgÀrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÀqÉØÃgÀ 59 ªÀµÀð °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ.ºÉÆ® ¸ÀªÉð.£ÀA.56 PÉëÃvÀæ : 16 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝ PÀ©â£À vÉÆÃlPÉÌ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ,PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉòtÂV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉòtÂV J®ègÀÆ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ 1) PÀ©â£À ¨É¯É 2) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ 3) ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜ 4) ªÁ¸ÀPÉÌ & zÁ¸ÁÛ¤UÁV ºÁQzÀÝ JgÀqÀÄ ±ÉqïUÀ¼ÀÄ 5) ¨ÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ 6) vÀAw ¨ÉðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÉÆïÁgï ¹¸ÀÖªÀiï MlÄÖ C.Q.gÀÆ.25 jAzÀ 30 ®PÀë.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A.435 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÁ¸Á§£À PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃVzÁÝ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀiÁ£À«AiÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ gÁwæ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ aÃgÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ªÀÄPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ JPÁKQ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A: 448,504,323,354,324 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ