Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.21/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï DmÉÆÃjPÁë ¤¯ÁÞtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ 35 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀ ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ. FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉìUÁV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ.21-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw £ÁAiÀÄÌ 30 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2011 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 22.12.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 3.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:41ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 01/15 dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 20,000/- ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀÄ¥Àà£À FvÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï ºÀnÖUÉ §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÀAvÀgÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝjAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2011 PÀ®A: 457.380.436 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2011 gÀAzÀÄ 142 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,600 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.