Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Jul 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 13.07.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ಮ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮೆ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦ಪಿಎಸ್ಐ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ರವರು  ಪಂಚರಾದ  1) ನಾಗಪ್ಪ 2) ಸೈಯ್ಯದ್ ಬಷೀರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆ..36/-ಜಿ-212 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾದ ಪಿ.ಸಿ 132 ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಳವಾರ ಪೇಟೆಯ ಏರಿಯಾದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬುವವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.05 ದಾಳಿ ಮಾಡಿ   ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀiÁB 40 ªÀµÀð eÁB E½UÉÃgÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 4-13-33 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 28 ಒಂದು ಲೀಟರಿನ ಸೇಂದಿ ಇರುವ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಬಾಟಲ್ ಗಳಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಎರಡು 180 ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಾಟಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಆರೋಪಿತಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗದು ಹಣ ರೂ 50 ಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆವರಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಅರೋಪಿಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಂದು ಸೇಂದಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ:148/2014 ಕಲಂ: 273, 284 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗು 32, 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 12-07-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀAZÁPÀëgÀ¥Àà PÀPÀ̸ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-31 eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ G-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. qÉæöʪÀgï ¸Á|| avÀæ£Á¼À (¨ÁåqïÓ £ÀA- 1197)     ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಯಮುನಪ್ಪ ಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಂ- ಕೆ.ಎ.36/ಎಫ್-632 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸೂಗೂರದಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರುಗುಂಟಾ ಪುನಃ ಗುರುಗುಂಟಾದಿಂದ ಹಟ್ಟಿ »Ãಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ರಾಮಲೂಟಿಗೆ ಹೊದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ 1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 3) ¸ÀtÚ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 4) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ  J¯ÁègÀÆ ಜಾತಿ-ನಾಯಕ ¸Á|| PÀlUÀ®gÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೇನು ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಆವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಪುನಃ ಇಂದು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದೇ  ಆರೋಪಿತರು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನೇ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದೇನೆಲೇ ಅಂತಾ ಆವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದು ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೂ ಮತ್ತು ತನಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು  ಈ ಬಗ್ಗೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/14 PÀ®A. 341, 504, 323, 506, 186  ¸À»vÀ 34  L.¦.¹      CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   

ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ, 27 ªÀµÀð, eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ, G: PÀ£ÀPÀzÀÄUÁð ¨Ágï £À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉ®¸À, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕನಕದುರ್ಗಾ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ¢£ÁAPÀ: 13.07.2014 gÀAzÀÄ  1830 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಬಾರ್ ನ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಪಾದಿತ ನಂ. 01 ಈತನು ಬಂದು ಎಮ್.ಸಿ.ರಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಉದ್ರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಾದಿತ ನಂ. 01 ಈತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಬಾರ್ ನ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆಪಾದಿತನ ನಂ. 01 «£ÉÆÃzsÀ ಈತನು ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೀರ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಎಡಕೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಸನಗೌಡ ಈತನು ಬಿಡಸಲು ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆಪಾದಿತ ನಂ.02 ಈತನು ಬೀರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಈತನ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ  ಬಸನಗೌಡ ಈತನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಒದ್ದು ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡನಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¥À²ÑªÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 109/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-05

              ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¢:¤d¥Àà, 15ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð,  ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌvÁAqÀ (§AqÉUÀÄqÀØ) FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀiÁVzÀÄÝ, FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ gÁwæ HlªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ  ¢£ÁAPÀ:07/07/2014gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊ vÉÆgÀ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæ CgÀPÉÃgÀzÀ°è vÉÆj¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀÄì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è CzÉà ¢£À ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢:13/07/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ /G zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ    AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2014 gÀAzÀÄ   128 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    25,200 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.