Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Nov 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಮೃತ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 28 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ಇವನು ದಿನಾಂಕ:16.11.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಚಂಬು ಇಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದ ಸೇವಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯದಿಗೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಮುದಗಲ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà 25 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DÀgï. £ÀA: 17/2017 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹.  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 17.11.2017 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 19,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                            
                                          
.