Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

§r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ¹Ã£Á¨ÉÃUÀA vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ£ï , ªÀAiÀÄ: 20ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á; ªÀĢãÁ ªÀĹâ »AzÀÄUÀqÉ
  zÁzÁ«ÄAiÀiÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ , ªÀAiÀÄ:40 , G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀĢãÁ ªÀĹâ »AzÀÄUÀqÉ §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹Ã£Á¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ:20 ªÀ, FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 04-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ©r¨ÉÃ¸ï ªÀĢãÁ ªÀĹâ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ vÀgÀ¨ÉÃwUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 158/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ:- 14-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¦.²æäªÁ¸À ¸À.PÁ.EAf¤AiÀÄgï ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ ºÁUÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ eÉÆüÀzÀqÀV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄzÀ ¥sÀÄ¯ï ºÀwÛgÀzÀ §® §¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV.  FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 EgÀĪÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ 2 »mÁa ªÀĶ£ïUÀ½AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUɬĹ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 48 ¯Áj næÃ¥ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.96,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÖ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/2012 PÀ®A,420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


           ¥ÀAvÀUÁgÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ.J£ï.gÁªÀÄgÁªÀÅ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄtgÁªÀÅ ¤ªÀÄ䮥ÀÄr 65 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀzÀ ºÀÄ®è£ÀÄß ªÉÄìĹzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ  £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ©nÖ¢Ýà CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ J¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ DvÀ£À  JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ PÀaÑ ,PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ CAvÁ PÉÆlÖ   ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2012 PÀ®A. 447, 504, 324, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 14-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀÄzÀæUËqÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CA©PÁ ¨ÁgïUÉ gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¸ÀAUÀn , ªÀAiÀÄ: 43ªÀ, eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ ,G:PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÀÄrAiÀÄĪÀzÁzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ a®ègÉ PÉýzÁUÀ ¨Ágï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §¸ÀªÀ ¸Á ; ºÉUÁÎ¥ÀÄgÀ Nt¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ  ¤Ã£É w£ÀÄß CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  §AzÀÄ DvÀ£À  JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£Éà w£ÀÄß CAvÁ C£ÀÄßwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁnèAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA.159/2012 PÀ®A.341,504,324,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉEvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-

                ¢£ÁAPÀ : 13-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆî¥À°è ¹ÃªÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:25 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÉÆî¥À°è FPÉAiÀÄ  ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ1] AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:352)AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀ:403)ªÀiÁºÁzÉë vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:21 J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÉÆî¥À°è J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÉÆî¥À°è gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ  DPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DPÉUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A.341.323..447,504. ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


DPÀ¹äPÀªÁV ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

¢£ÁAPÀ 13-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆêÀIJð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À  zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À E§âgÀ ªÀÄPÀ̼À UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À 2 ºÀÄ°è£À ¨sÀtªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ®Ä DVgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ zÀ£ÀPÀgÀUÀ¼ÀÄ, 4 eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼ÀÄ, JwÛ£À §Ar, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À ¥ÀA¥À¸ÉÃl, ¦£À®Pïì ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ, 40 PÉÆýUÀ¼ÀÄ, £É®Äè aî ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 2,16,500-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ¢£ÁAR: 14.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA:06/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ 92  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.