Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ »rAiÀÄ®Ä ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà bÀvÀæ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 10,200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 160/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 14-09-2013 gÀAzÀÄ 8-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ¸ÀtÚ ®PÀëöä¥Àà 21ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, (¨ÉÆë), PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÀnÖ   vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄåzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß  «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀtÚ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è  ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯Éà ªÀqÀØgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà eÁ¹Û ¸ËAqÀ ©lÖPÉÆAqÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆgÀngÉãÀ¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®Q« ªÀÄ°ØUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ  2) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ3) CªÀÄgÉñÀ 4) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ  5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ C£ÀߥÀÆtð EªÀjUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆnÖUÉ ªÀzÀÄÝ, ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2013 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323,354, 504,506 gÉ.«. 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹./J¸ïn ¦.J AiÀiÁåPÀÖ 1989 CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಮೃತ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ, 25 ªÀµÀð, F¼ÀUÉÃgï, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀ« vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉUÉ ಮದುವೆಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದು ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸದರೂ ಸಹ ಗುಣಮುಖಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಸಹ ಮೃತ ಶಾಂತಮ್ಮಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ದಿನಾಂಕ 14/09/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ತಂದಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ಶಾಂತಮ್ಮಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ CAvÁ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ, 70 ªÀµÀð, E½UÉÃgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: vÉÆArºÁ¼À 28 £Éà PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw  FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 25/13 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
             
FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀļÉAiÀÄÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dĮĪÀÄUÉÃgÁ FvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ £É£É¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-dĮĪÀÄUÉÃgÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ  10-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÁUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 13-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀ¥Àà UÀÄdÓ®, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉÃgÁ. FPÉAiÀÄÄ  vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ, 2) ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ. 3) ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ. 4) ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ., 5) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 6) §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ºÀA¥ÀAiÀÄå zÀ¼ÉÃgÀ, 7) §¸À°AUÀªÀÄä 8) ¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ: ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ JªÉÄäPÀgÀĪÀÅ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄʬÄÝzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, `` E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤ªÀÄä JªÉÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĹzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ '' fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2013 PÀ®A. 143,147,323,504,354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.09.2013 gÀAzÀÄ 91 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.