Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Sep 2015

Reported Crimes

                                   
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  

                       ದಿನಾಂಕ 02.09.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಗೌಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀļÀîzÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð, eÁ:gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÉƸÀ lA.lA DmÉÆà £ÀA E¯Áè £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:UËqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಂ ಟಂ ಆಟೋ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉ ಎಡ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರುಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  141/2014 PÀ®A : 279, 337, L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï ¸Á¹éºÁ¼ï,ªÀAiÀÄ:35ªÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÄgÀ,vÁ:UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ:70ªÀ, FvÀ£ÀÄ C¸ÀܪÀiÁ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:02-09-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ F »AzÉ vÀªÀÄä ±Éqï£À°è ¨ÁrUÉ EzÀÝ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ²ªÀPÉÆÃngÉrØ EªÀgÀÄ ±Éqï SÁ° ªÀiÁr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÉAmï ©¯ï ºÀt PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉý CªÀjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ®èAiÀÄå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ®QëöäÃAiÀÄ ±Éqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAmï ©¯ï ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «dAiÀÄ®QëöäÃ,DPÉAiÀĪÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà£À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁzÁUÀ §¸ÀtÚ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JqÀ« PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §¸ÀtÚ£ÀÄ ©zÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÁUÀÆå §¸ÀtÚ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA.07/2015,PÀ®A.174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 02-09-2015 ರಂದು 2-30 ಪಿ.ಎಂ.ಗೆ ಕೆ. ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1) J£ï. ¹zÀÝ°AUÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11d£ÀgÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಸಿಂಧನೂರುರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ  ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 56430/-, 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 255/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.