Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
     
¢£ÁAPÀ: 09-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.45 UÀAmÉUÉ / 11.11.2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ ¹. ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, avÀæUÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.   11-1-128/1 ¯ÉÆúÁgï ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀögÀ°è DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ¯Á¯ï ªÀÄÆxÁ vÀAzÉ dªÀj¯Á¯ï ªÀÄÆxÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¯ÉÆúÁgÀ ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-128/1 zÀ£À PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÀ«zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ²¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ZÀ¥À°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹gÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£Àß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ£À°è UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012   PÀ®A 427, 448, 323, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 11-11-12 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå, ¤ªÀÈvÀÛ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ, ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. ºÁ.ªÀ D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß TVS  Super XL ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.KA-36/ 9349 C.Q.gÀÆ.15000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ eÉÆÃgÁzÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ®VzÀªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPï¯ï UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀÀA. 03/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.23-10-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢B 24-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¯Á®Ä vÀAzÉ ¨ÁµÀ ªÀAiÀiÁB35ªÀµÀ eÁBªÀÄĹèA GB ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ,¸ÁB¹gÀªÁgÀ ¦.qÀÆè.r PÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 09.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÀÄ°UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ¸Á§tÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á.ºÀÄ°UÀÄqÀØ FvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢ £ÉÆÃrzÀÝjAzÀ zÀÄgÀUÀÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀÄðzÉ M¬ÄvÀÄÛ, £Á£ÀÄ ªÀÄÄR ºÉÃUÉ vÉÆj¸À°è CAvÁ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwÛUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 497, 306 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 11.11.2012 gÀAzÀÄ C£Àéj UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà FPÉAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ PÀjAiÀĪÀÄä, ºÀÄ°UÉ¥Àà, ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2012 PÀ®A. 341, 323, 504,506 gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2012 gÀAzÀÄ  78  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15800 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.