Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jul 2012

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 02.04.2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À »gÉâ¤ß PÁåA¦£À gÁeÉñÀÀ FvÀ¤UÉ «zÁå£ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA vÁ®ÆQ£À ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¢:®PÁëöägÉqÀÄØ PÉÆlæQ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ  FvÀªÀÄä½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ CzÁV¤AzÀ 3 wAUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ gÁeÉñÀ£ÀÄ FgÀªÀÄä½UÉ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ, ¢£ÁAPÀ: 11.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ  FgÀªÀÄä½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁeɱÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ UÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A: 498 (J) ,307 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¨ÉAqÉÆt ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉƼÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J-36-ªÉÊ-3581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢: 11-07-12 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¢AzÀ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ PÀqÉUÉ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ-UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ  gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2012 gÀAzÀÄ  79   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.