Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Mar 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
                                                      
ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ
ದಿನಾಂಕ: 27-03-2020 ರಂದು 2-15 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್.ಐ ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಒಂದು ವರದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಒ ರವರಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ,  ಇಂದು 11-30 ಎ.ಎಂಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ವಗೈರಾ ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ  ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಐ ರವರು  HC-346, PC-679, 472  ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  12-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ ಮದ್ಯದ ಒಟ್ಟು 98 ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು  8.82 ಲೀಟರ್  ಮದ್ಯ, ಇದರ ಅಕಿರೂ. 2,971/- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮೇಲಿನಂತೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 49/2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 27-03-2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-20 UÀAmÉUÉ  gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥À£À UÀrØ UÀzÉݪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀÆr E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÉV gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ PÉÆëqï 19 JA§ C¥ÁAiÀÄPÁj ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ ºÀgÀqÀzÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è 5 CxÀªÁ 5 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ MAzÉà PÀqÉ UÀÄA¥ÀÄUÀÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ, eÁvÉæ GvÀìªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ 1973 zÀAqÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¸ÀA»vÉ PÀ®A 133,144(3) C£ÀéAiÀÄ ¤µÉÃzÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ DzÉò¹gÀÄvÁÛgÉ. F DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr MAzÀÄ PÀqÉ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÉVgÀĪÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ & ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr PÁ®A 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 27/03/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj E¸ÉàÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 81/2020 PÀ®A 143,147,188,269 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 87 PÉ.¦ DPïÖ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄತ್ತಾರೆ.