Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 30-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ DgÉÆæ £ÀA1 jAzÀ 4 gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 5 jAzÀ 13 gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°, ZÀ°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ & DAd£ÉAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2011 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 (1) (r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ vÀÄAUÁ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀt PÁ®ÄªÉ £ÀA 40 gÀ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉð§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ¹Üw-UÀw £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ§ºÀÄzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà ¤ÃgÁªÀj ¤ÃjPÀÑPÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À . gÀªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ PÀıÁ® vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ gÁzsÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä.ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, ©r¸À®Ä §Az, ¥ÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀiÁAPÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 70/2011 PÀ®A 504,448, 354, 323, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §æºÀä£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÁUÀÄ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á«° «ÃgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÁ®ÄªÉ zÀAqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1550-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 5 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 4000/- ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 57000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 357/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2011 gÀAzÀÄ 190 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,800 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.