Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ²æêÀÄw ªÀÄĪÀiÁÛd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á§ eÁwB¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ-23ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB PÀqÀ¢¤ß.FPÉAiÉÆA¢UÉ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¦AeÁgÀ [UÀAqÀ]FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁ UÀĪÀzÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ ºÉtÚ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ DPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV ¢B13-11-12 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ  G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝgÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQët PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¢£ÀA¥Àæw QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  126/2012 PÀ®AB 498[J],323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQët ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ²æêÀÄw.®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 23 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;PÀ£ÀPÀgÉrØ PÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ FPÉUÉ ¢£ÁAPÀ:-07/12/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, vÀ£ÀUÁzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV,C°èAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄD¸ÀàvÉæAiÀÄÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-12/12/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ¥À¯Éè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 42 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012.PÀ®A-174.¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.
             ¨Á®ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà SÉÃtzï ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À  UÀÄr¸À®Ä ºÉÆ®zÀ°è EzÀÄÝ CªÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀìªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ CAvÁ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ §®UÁ®Ä ºÉ§âgÀ½£À ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ J¯ÉPÀÆqÀèVPÁåA¥ï£À°è OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 13-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 27/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

 ¢£ÁAPÀ 13-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀðeÁw°AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀlUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA; 47, 189 MwÛjf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ F jÃw AiÀiÁPÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ? ¤Ã£ÀÄ §rØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£ïì C£ÀĪÀÄw ºÉÆA¢®è. ¸Á® ªÀ¸ÀÆ°UÁV AiÀiÁPÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ? CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ MzÀgÁr ºÉÆÃUÀ¯Éà ''¨ÉÆøÀÆr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É'' £Á£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ® ©qÀĪÀÅ¢®è. §rØUÀAlÄ PÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ªÀiÁrPÉƼÀÄî ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ DvÀ¤UÉ zÀ¨Áâr PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ ²æà PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À©r¹ PÀ½¹zÀÄÝ DUÀ ©ÃgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.É CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 112/2012 PÀ®A; 323.504.506 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 38.39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÉAqÀgïì DåPïÖ 1961 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  14.12.2012 gÀAzÀÄ  52 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.