Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀ;40 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;ªÀÄ£É;PÉ®¸À ¸Á;GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀ;50 ªÀµÀð, eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ;UÀAUÀªÁw,  FvÀ£ÀÄ SÁ¸À CtÚ¤zÀÄÝ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß DvÀ£À  ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, UÀAUÀªÀÄä½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɩlÄÖ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸À«gÀÄvÁÛ¼É, UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀgÀzÀQëuÉ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ fêÀ£ÁA±À PÉÆÃj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÝjAzÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DvÀ£ÀÄ  zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CzÉ zÉéõÀ¢AzÀ PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀ;50 ªÀµÀð, eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ;UÀAUÀªÁw, FvÀ£ÀÄ  DPÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁ£Ár¸ÀĪÀ £É¥À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀAV£Éà C®è ¸ÀƼÉà CAvÁ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ. vÀ£Àß ¨É£ÀÄß »AzÉ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ DPÉAiÀÄ  §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä½UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ gÉnÖUÉ, ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ©aÑ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2012 PÀ®A 324. 326, 354, 504, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªï, 50 ªÀµÀð, eÁ-PÀªÀiÁä, ¸Á:£É®ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃj ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ, DUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ KlÄ ©zÀÝjAzÀ PÉ®UÉ ©zÀÝ£ÀÄ, DUÀ DPÉAiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÁåPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §®ªÁV ºÉÆqÉzÁUÀ Q«AiÀÄ°èzÀÝ N¯É PÀ¼Àa J°èAiÉÆà PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ JzÉUÉ PÀÆqÀ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ£À  ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÉÆâ®è ¤ÃªÀÅ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ °ÃeïUÉ PÉÆlÖgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ E§âgÀÆ ºÉzÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA:  169/2012 PÀ®A. 341, 323, 324. 354, 504.506 gÉ/« 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
   
              ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÀĸÉä vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÉêÀPÀ ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ªÀÄUÀ£ÉÃ, UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üù£À ©ÃUÀ ºÁQ¢Ýà K£À¯ÉÃ, ©ÃUÀ PÉÆqÀÄ, £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà DvÀ£À  JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üùUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ dfÓ D¦üù£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ZÉÃgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012 PÀ®A 341, 504, 427, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                     ¢£ÁAPÀ:03-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ:60ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÀÄÝ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà , eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  ºÁ.ªÀ: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr K£À¥Àà ªÀiÁªÀ DgÁªÀÄ«zÉÝ CAvÁ ªÀiÁvÁr¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ J¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀÝ®èzÉà HgÀÄ ©r¹¢Ýà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ vÀ£Àß°èzÀÝ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄ ¸Àé®à UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2012 PÀ®A : 504 , 324 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

            CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-     

                ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉ.E.©. PÀA§UÀ¼À ªÉÊgïUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV lZï DV «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÉPÀÆåðmï¤AzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ, 32 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á; UÉÆÃgɨÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀĸÀÞgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üù£À CAzÁdÄ 30 n«UÀ¼ÀÄ, 20 ¥sÁå£ÀUÀ¼ÀÄ, 6 PÀA¥ÀÆåmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 6 ¦üæeïUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:.08/2012 CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.09.2012 gÀAzÀÄ 61  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.