Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Jan 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½îUÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹. 11 £ÀAzÀÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ.¦.¹. 1005 gÀªÀgÀÄ M§â 10 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÆQ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ 26 £Éà d£ÀªÉj UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀƪÀð ¨sÁ« ¹zÀÝvÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ZÁªÀÇ¸ï ©°ØAUï ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°è ¸ÉÃjPÉ DVzÀÝ ¨Á®Q ¢£ÁAPÀ; 25.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.20 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨Á®Q ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw ±ÁAvÁzÉë C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ZÁªÀÇ¸ï ©°ØAUï ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ UÀÄ£ÀUÀ£É £ÀA: 10/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
±ÀgÀuÉÃUËqÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ZÉ£Àß½î vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀjd£ï PÉÃj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀģɬÄAzÀ CA¨sÁzÉë UÀÄrAiÀĪÀgÉUÉ ¹.¹ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä UÀÄwÛUÉ PÁªÀiÁUÁj £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁªÀiÁUÁj PÀ¼À¥É ªÀÄlÖzÀ°è EzÉ CAzÁdÄ ªÉZÀѪÀAvÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr®èªÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀ:26 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° ¸Á E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ °AUÁAiÀÄvï EzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 2 jAzÀ 8 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ ºÀjd£ÀjzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ gÀªÉÄñÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÀnÖUÉ, gÁqÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr ªÀÄÄRPÉÌ ZÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 8.15 UÀAmÉUÉ zÉÆqÀØ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä ®PÀëöät , ªÀiÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ PÀÆr ©f¤UÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA: PÉ.J. 36 /6386 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ©f¤UÉÃgÁ gÉÆÃr£À°è qÉAl¯ï ¯ÉÃr¸ï ºÁ¸ÉÖ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ w¥ÀàAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀĪÀiÁgÀAiÀÄå PÉ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA: J.¦. 22 PÉ. 4593 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ zÉÆqÀØ £ÁUÀ£ÀUËqÀ FvÀ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zÉÆqÀØ £ÁUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2012 gÀAzÀÄ -197-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -37,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

30 Jan 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À AiÀĪÀĺÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄ£ÀßlV , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÉÆÃgÉ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÉ-1551 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ gÁªÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÁUÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ²ªÁf eÁzÀªï §¸ï ZÁ®PÀ J£ï.E.PÉ.DgÀ.n.¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-768 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÀªÁgÀ PÉÆÃgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2012 PÀ®A.279.,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
DAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ eÁ®AiÀÄå,40ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¯Á,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:PÉÆÃgÀªÁ¤ ¥Á®åA PÉÆÃa¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ®A. f:¥ÀæPÁ±ÀA (J.¦.) FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨ÁåqÀV ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä CzsÀð MtV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯Á¸ï DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÉÊAiÀÄð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «:29/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀÄì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ 108 DA§Æå¯É£ÀìzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀAeÉ 16-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DAf£ÉÃAiÀÄ®Ä, 35ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¯Á,G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ,¸Á:PÉÆÃgÀªÁ¤ ¥Á®åA PÉÆÃa¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ®A. f:¥ÀæPÁ±ÀA (J.¦.) ºÁ:ªÀ: UÀÄAmÁæ¼ï PÁåA¥ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2012 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

29 Jan 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ 27-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÀæºÁèzï UÀÄr vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁZÁgï UÀÄr 43 ªÀµÀð, ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ SILVER COLOUR HERO HONDA SPLENDOR M/C NO KA 36 Q 2407 CHESSI NO.06C16C06469 ENGINE NO.06C15M07721 C.Q.gÀÆ.30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæºÁèzï UÀÄr vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÁZÁgï UÀÄr 43 ªÀµÀð, ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 28.01.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.18/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 28.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï CºÀäzï vÀAzÉ ¸ÀåAiÀÄzï CºÀäzï ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA; PÉ.J. 36 J 980 £ÉÃzÀÝgÀ°è D®ÆUÀqÉØ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ gÁwæ ºÉÆgÀlÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÉÎ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ¸ÀºÁ dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2012 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,500/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

28 Jan 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ 27-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®P¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï ¤AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ gÁªÀiÁf£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÀæóµÀÚ¥Àà£ÁAiÀÄÌ 33 ªÀµÀð ®A¨Át UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: bÀvÀæ gÉÆÃqï vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ,¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36-JPÀì 9335 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÆ®UÉÃj 45 ªÀóµÀð PÉJ-29-Cgï-8452 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: UÉÆãÁ¼À (PÀAzÀUÀ®è) vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-29-Cgï-8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÀÆgÀl gÁªÀiÁf £ÁAiÀÄÌ FvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgï PÀÆlÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ZËqÀªÀÄä E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ gÁªÀiÁf £ÁAiÀÄ̤UÉ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâÃgÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀmÁÖVzÀÄÝ §®UÉÊUÉ ªÉÄÃ¼É vÀjazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZËqÀªÀÄä FPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ gÁªÀiÁf £ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/12 PÀ®A.279, 337.338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀ: 50, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 25 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£À SÁ¸À CtÚ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£ÀÄ »jAiÀÄgÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁr¹gÀĪÁUÀ »jAiÀÄgÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£À ¥ÀgÀªÁV ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÉýzÀÝjAzÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 31-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ PÉ. ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 25 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ PɼÀUÉ £ÀÆQ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 9/2012 PÀ®A. 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 27-1-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UËqÀ£À¨sÁ« ªÀ: 26, eÁ: ZɮĪÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, JzÀÄjUÉ §AzÀ «gÀÄ¥Á vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ «ÃgÀÄ¥ÁQëAiÀÄ ºÀwÛgÀ 550-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ «gÀÄ¥Á ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ÃgÀÄ¥ÁQë gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 08/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¢£ÁAPÀ 26-01-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÉÆ®è£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀħâ¼ÉîÃgÀ 22 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á|| ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀUÀÄÎvÉÆÃr ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁQ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀªÀÄä CªÀjUÉ ZÀ£ÁßVgÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß ºÁQj ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ºÁQj CAvÁ ºÉ½îzÀÝPÉÌ CªÀgÀ°è ¸ÀÆgÀ£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤Ã¤ E£ÀÄß HgÀ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛ K£ÀÄ ¤Ã£Éß ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀƼÀÄî PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢Ý« CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁr« CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄvÉÛ KzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ K£À¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ HgÀÄ ©lÄÖ Nr¸ÀÄvÉÛªÉ E®èAzÉæ fêÀAvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Àß £ÀA§gÀ 09/12 PÀ®A 143.147.323.504.355.354.506. ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÀ®A 3 (1) (11) J¸ï.¹, J¸ï,n AiÀiÁPÀÖ.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀ: 26 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ CwêÀ PÀÄrAiÀÄÄ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, DUÁUÀ »gÀAiÀÄgÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ EAUÀ ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì£À°è EµÀÄÖ PÀÄrzÀgÉ KAUÀ ¤£Àß ºÉAqÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢:26/01/2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÉ¥ÀàgÀzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢:28/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ,22 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 01-03-2007 gÀAzÀÄ vÀªÀÄUÉ DAd£ÉÃAiÀÄ £ÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁzÀ 03 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr «Ã£Á PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ DVzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ©nÖgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ “ K¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄ “ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÁQ “ ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè “CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ F ¢ªÀ¸À ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 498 (J) 323,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ 28-01-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, E§âgÀÆ PÀÆr G¥Àà¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ f¤ß£À UÁzÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ G¥Àà¼É¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀ¢®è CAwÃj K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A. 323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2012 gÀAzÀÄ 203 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

27 Jan 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J-36/ JªÀiï-5753 D¯ÉÆÖà PÁgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀAV ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-36/Dgï-102 »gÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï ¥Àè¸ï ZÁ®PÀ EªÀiÁ£ÀĪɯï vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀ: 29 eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á: ºÀÄt¸ÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÁgï£À ¨ÉÊ£Àmï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®èzÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.. .
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, qÀPÀÌ®ªÀgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 26 £Éà ªÁqÀð ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f¯Áè: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-qÀ§Æèöå-8073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹gÀÄUÀÄ¥Àà¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ FgÀtÚ£ÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §®UÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÀĺÀäzï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-25-©-5505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ FgÀtÚ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À gÀvÀ£ï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á¨ï 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ZÁ®PÀ, ¸Á: §°ZÀPÀæ vÁ: AiÀiÁzÀVÃgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ £ÀA PÉJ 25. ¹ 1846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄAdÆ£ÁxÀ dUÀzÉêÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï EzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄzÀVÃgï vÁ®ÆQ£À §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀħâ½î PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀµÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÀAUÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279 , 337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁ¬ÄzÉ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ²æà PÉ.ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 40ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, ¸Á: PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä »AzÀÄUÀqÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¥ÀA¥ï¸ËÖªï¤AzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀA¥ï¸ËÖªï MAªÉÄäÃ¯É ¸ÉÆáÃlUÉÆArzÀÝjAzÀ, CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ gÉÃtÄPÀªÀÄä FPÉAiÀÄ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ, f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ K¸À¥Àà 32 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:«ÄqÀUÀ®¢¤ß FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¯Ádgï vÀAzÉ ±ÁåªÀĪɯï FvÀvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦-22-J.J¥sï-4575 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ©üêÀÄtÚ £ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁgÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸Á° §ÄqÀØ¥Àà ¸Á/C®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-36-AiÀÄÄ-2465 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ gÉrØUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¯Ádgï EªÀ£À §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉñÀ EªÀ£À §® ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä »A§qÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-26/01/2012 gÀÀAzÀÄ 12;30 UÀAmÉUÉ dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ.£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà PÀPÉÌÃj 55 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ À UÀÄr¸À°UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ 1]3 aî ºÉʨÉæÃqï eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ.2400/-2]10 aî £É®Äè C.Q.gÀÆ.8000/-3]8 aî PÀqÀ¯É C.Q.gÀÆ.20000/-4]CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ & UÀÄr¸À®Ä gÀÆ.10000/-
5]MAzÀÄ PÀ®gï n.« C.Q.gÀÆ.5000/-6]MAzÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ & 2 ªÀÄAZÀ,lædj C.Q.gÀÆ.5000/-
7]6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ gÀÆ.168000/-8]3vÉÆ¯É ¨É½î gÀÆ.2400/-9]£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.30000/-10]50 PÉ.f.5 ¥ÁPÉÃmï CQÌ & §mÉÖ§gÉ gÀÆ,90000/-»ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.2,51,400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 01/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
vÀ£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 18-05-2009 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ²ªÀgÁwæUÉ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CAiÀÄå£ÀUËqÀ£ÉÆA¢VzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥ÀÝ÷à£ÀÄ K¯Éà ¸ÀÆ¼É F ªÀÄ£É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý PÀj¢¹¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄ°£À ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀÄUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ DUÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀzÉà F ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀj¢¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §£À¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà vÀªÀÄä ªÉAPÀqÉñÀ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ²æà ªÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ §£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħgÀ ¸Á AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 08/12 PÀ®A 323,354,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ LzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÉ¥Àà »gÉà PÀÄgÀħgÀÄ 78 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ ¸ÀºÁ EzÀÄÝ CvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÁ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ®¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr Qæ«Ä£Á±ÀPÀ MOµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¥ÀvÉæÃ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà AiÀiÁzÀªÀ,65ªÀµÀð,PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ Hj¤AzÀ vÀA¢zÀÝ CmÉÆÃzÉÆüÀUÉ PÀÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀ§ÆâgÀÄ -ªÀĹzÁ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §£ÀzÀåöå vÀAzÉ §Æ¢§¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36/JPïë 8086 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À°AUÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ §¸À°AUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt
¢£ÁAPÀ;26-01-2012 gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;27-01-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÁæZÁgï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA§gÀ mÉÊ¥À-6-88 £ÉÃzÀÝgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 500 UÁæA £À MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÁlÄ C.Q 50,000/- gÀÆ 2) 500 UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÀA©UÉ C.Q.50,000/- gÀÆ. 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï vÀÆPÀ 24 UÁæA C.Q.40,000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀªÀgÀvÀß ºÁgÀ vÀÆPÀ 20 UÁæA C.Q.36,000/- gÀÆ 5) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÉÄ (MlÄÖ 10 UÁæA ) C.Q.300/- 6) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ( MlÄÖ 20 UÁæA) C.Q.600/- gÀÆ,F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ 1,76,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV :-²æà QµÀÚ vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ;21 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¥sÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï PÉ®¸À ¸Á: DzÉÆä(J¦) ºÁªÀ; ¥ÀzÁä ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆà 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/2012 PÀ®A.457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L (J¸ï), ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/f-144 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïUÉ vÀ®Ä¦ fÃ¥À£ÀÄß ¥sÁgɸïÖ ¯ÁåAqï£À°è VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ ¸ÉÃj GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ DAzsÀæzÀ aAvÀ®PÀÄAmÁ PÀqɬÄAzÀ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÉƧâgÀzÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À°è CAzÁdÄ 90 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ¦°è £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 29 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: £ÀA¢¤(J¦), EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀ®¨ÉgÉPÉAiÀÄ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀÝ aîUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À°è CAzÁdÄ 90 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢CA.Q. gÀÆ. 450/- ºÁUÀÆ 1) £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀ¯ÁgÀzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CA.Q. gÀÆ. 8,000/-, 2) n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA. PÉJ-33/F-5002 CA.Q. gÀÆ. 6,000/-, 3) »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-28/Dgï-4572 CA.Q. gÀÆ. 15,000/-, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 21/2012 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ, C .PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

26 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ¸ÀįÁÛÛ£À¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÀÄì DVzÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÃAiÀiÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀzÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¸ÀƼÉÃzÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §ªÀÄzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀQî¤zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 504,354,109,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CªÀÄ¢ºÁ¼À, ªÀ: 52,MPÀÌ®ÄvÀ£À ,eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, ¸Á: §Ä¢Ý¤ß FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ¥Àà UËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀ: 35, E§âgÀÆ ¸Á: §Ä¢Ý¤ß gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ wAr §ºÀ¼À DVzÉ EªÀgÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JµÀÄÖ ¸À® PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ CµÉÖÃ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 08/2012 PÀ®A: 341, 504,4506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Àwñï£À vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÁªÀiï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸Àwñï£À£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À n.ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÉñï vÁ¼ÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: PÀªÀiÁä , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ²æäªÁ¸ÀPÁåA¥ï vÀÄ«ðºÁ¼ï , ºÁ.ªÀ: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¥ÉÊ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NzÀ®Ä ©nÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ n.ªÀgÀ®Qëöäà EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ¸Àwñï FvÀ£ÀÄ jøÀ¸ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà,55ªÀµÀð,ªÀÄrªÁ¼À,ºÉÆmÉ PÉ®¸À, ¸Á:w¥À஢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ
1]C¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä,30ªÀµÀð, 2] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï, ¸Á:E§âgÀÄ w¥À஢¤ß EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛj ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃVj CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ F gÉÆÃqï ¤£ÀßzÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E®èAiÉÄà MzÀgÁqÀÄwÛ« CAvÁ CAzÀªÀ£É §Ar UÀÆqÀªÀ£ÀÄß QwÛvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ ªÀÄvÀÄÛ ©qÀĸÀ®Ä §AzÀ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A:-323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ ©¹AiÀÄÆlzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) MAzÀĪÀgÉ QéAmÁ¯ï CQÌ CA.Q.gÀÆ. 1500/-, 2) 75 PÉ.f vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É CA.Q.gÀÆ. 3750/-, 3) 5 ¥ÁåPÉÃmï M¼Éî JuÉÚ CA. Q. gÀÆ. 300/-, 4) 40 ¹Öð£À HlzÀ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1600/-, MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 7150/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV UÀÄgÀħ¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà, 56 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G-PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A. 457, 380 L¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ :26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-45 UÀAmÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ zÁn UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ-PÉÆÃoÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C«ÄãÀÄ¢Ýãï zÀUÁð ºÀwÛgÀ PÁæ¸ï£À°è ²æà gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀ:35 eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:«Ää£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀA:PÉJ-36 eÉ-5539 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ¬ÄAzÀ ltªÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ «ÄãÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀqÀÄªÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÉñÀ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ C«ÄãÀÄ¢Ýãï zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁæ¸ï£À°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï (£ÀA§gï EgÀĪÀ¢®)è ¥sÀgÀªÀiÁmÁæöåPï EAd£ï £ÀA§gï 93-J£ïºÉZï-6010JJ £ÉÃzÀÝgÀ .ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ,JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 08/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700 /- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

25 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
 

  ¢£ÁAPÀ:24.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ07.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆãÀªÀÄä vÀAzÉ ¥ÁªÉÄñÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁqÀVj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß CfÓAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀ½ PÁ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV §lÖUÉ vÀUÀ° ªÉÄÊAiÀÄ®è ¸ÀÄlÄÖ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2012 PÀ®A:: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ É

ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ §AzÉ£ÀªÁeï E§âgÀÆ ¸ÉÃj §AzÉ£ÀªÁd£À ºÀtÂÚ£À PÀnÖUÉ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À« L.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ zsÀjAiÀiÁ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 30 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀlgÀvÀß @ ZÉAn vÀAzÉ gÁªÀĪÉÆúÀt gÁªï G: mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA> J¦-07 ºÉZï-1566£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«.vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §AzÉãÀªÁd¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÍgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖl gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.Dgï. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ±ÉnÖ, 40 ªÀµÀð, JA.Dgï.J£ï EAqÀ¹ÖçøïzÀ ªÀiÁ®PÀ, ¸Á: PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¯ÉÃ-Omï dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. n.J£ï -45/J.¹-8537 £ÉÃzÀÝgÀ°è 25 PÉ.f.AiÀÄ 680 aîUÀ¼À ºÀ¼É ¸ÉÆãÁ ¹ÖêÀiï CQÌAiÀÄ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 5,10,750/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß JA.J¸ï £ÁzsÀ£ï mÉæÃqÀ¸ïð £ÀA. 49/15, zÉÆgÉʸÁé«Ä ¹ÖçÃmï ªÀqÀ¥À¼À¤ ZÀ£ÉßöÊ (vÀ.£Á) EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÁzÀ UÀzÁé¯ï ®QäÃgÉrØ vÀAzÉ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrغÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlðzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 417, 420, 407 120(©) gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.Dgï. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ±ÉnÖ, 40 ªÀµÀð, JA.Dgï.J£ï EAqÀ¹ÖçøïzÀ ªÀiÁ®PÀ, ¸Á: PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj ¯ÉÃ-Omï dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. n.J£ï -45/J.¹-6872 £ÉÃzÀÝgÀ°è 25 PÉ.f.AiÀÄ 680 aîUÀ¼À UÉÆîأï rÃgï ¸ÉÆãÁ ¹ÖêÀiï ¨ÁæAqï CQÌAiÀÄ£ÀÄß CA.Q. gÀÆ. 4,98,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ²æà ªÉÄ|| PÀªÀįÁ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ £ÀA. 3, ¦°èAiÀiÁgï PÉÆ«¯ï ¹ÖçÃmï ¥ÉÆ®èªÀgÀA ZÀ£ÉßöÊ (vÀ.£Á) EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ 1) UÀzÁé¯ï ®QäÃgÉrØ vÀAzÉ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr M¼À¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÁUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.Dgï. £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆnð£À°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 17/2012 PÀ®A. 417, 420, 407 120(©) gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æÃzÉë ¸Á: ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ¥Á¢ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¯Éà ªÀĸÀÆ¯É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É «£Á:PÁgÀt Cfð PÉÆnÖ¢Ýà K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£ÀUÉ Kqïì gÉÆÃUÀ EzÉ CAvÁ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî Cfð PÉÆlÖgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2012 PÀ®A: 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ zsÀgÉtÚ, 48 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄÄ£ÀÆßgÀPÁ¥ÀÄ (§°d), G||PÁAmÁæöåPÀÖgï, ¸Á||ªÀÄ.£ÀA:9-15-83, ªÀÄrØ¥ÉÃl, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¹r rîPÀì ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁåAqÀ¯ï¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ, DzÀgÉ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¹r rîPÀì ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-36 PÀÆå-9476. 15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ E£ÀÆìgÉ£Àì E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝjAzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¹QÌgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:25-01-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:09/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ ¨ÉÃUÀA ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¢ÃPïvÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÀ®zÀ°è 15,000/ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀAiÀÄ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁQzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ 2 ºÀtÄÚ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ EUÉÎ 3 ªÀ¸ÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1,50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¹UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 498[J] 323,504,324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3&4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JA.J¯ï.J. D¦üù£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¸ÁèA FvÀ£ÀÄ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 37-J¯ï 8298 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ d«ÄÃgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: J.¦.25PÉ. 4929 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĸÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ©Ãmï ¦.¹. 54 gÀªÀgÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ J.J¸ï.L. ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÀAiÀÄå¸Áé«Ä gÀªÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 290/- gÀÆ. ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀªÀvÀÄ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 6/2012 PÀ®A: 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

24 Jan 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

 ¢£ÁAPÀ: 15-01-2012 gÀAzÀÄ 16-01-12 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀavÀæzÀ°ègÀĪÀ C¥ÀgÀavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ F §UÉÎ ºÀnÖ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï 04/2012 PÀ®A:174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 


 

r.¸ÀvÀå¨Á§ÄvÀAzÉUÀAUÀgÁd,35ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð »AzÉ ªÀĪÀÄvÁ ¸Á; UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÁ:ªÀ: UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¥À ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥À ºwÛgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß .ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QPÀgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄÆ UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ÛUÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÀiÁzÀ°è UÀÄAlÆgÀÄ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2012 PÀ®A. 498(J),447,323,504,506 L¦¹ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2012 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Jan 2012

CRIMES 

²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ J.¦.¹ £ÀA: 89 r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


¢£ÁAPÀ:18.01.2012 jAzÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁ¶ðPÀ QæÃqÁ PÀÆlzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥Éưøï QæÃqÁ ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ GvÀÛªÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj QæÃqÁ PÀÆlzÀ°è ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïì mÉç¯ï £ÀA: 89 ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ gÀªÀgÀÄ 110 «Äà CqÀvÀqÉ NlzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 400 «Äà CqÉvÀqÉ NlzÀ°è ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ QÃwð vÀA¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢ÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÁÝgÉ.


 

²æà ªÀÄĤ¸Áé«Ä (¹¦¹ -59) vÀAzÉ £À®è¥Àà ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆðøï oÁuÉ.¦.¹. 342, ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ 00-30J.JA.PÉÌ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï£À PÀ¦® ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ£Éé PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĤ¸Áé«Ä (¹¦¹ -59) gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄĤ¸Áé«Ä (¹¦¹ -59) gÀªÀgÀ ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢
PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:
20/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ 187 L JA « DåPïÖ
£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¢£ÁAPÀ 21/01/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉÉ »ÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð MB ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁB »ÃgÁ FvÀ£ÀÄ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 25 ªÀµÀð eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ , PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: »ÃgÁ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ , ªÉÆzÀ®Ä MzÁgÁrzÀÝPÉÌ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÉãÀ¯Éà CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ UÀAqÀ-ºÉAqÀw ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÉ §rUɬÄAzÀ §qÉzÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É ¤£Àß ºÉAqÀw ¹QÌzÀgÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖÀ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA10/2012 PÀ®AB 323..341. 504. 506.509. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 22-01-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¸Á|| ªÀÄ¹Ì J£ÀÄߪÀ ªÉÃQÛAiÀÄÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¹£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÆà ©PÀëÄPÀ£À ±ÀªÀ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°èAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV FUÉÎ 5-6 ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÃQÛAiÀÄÄ E°èAiÉÄ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉåÃQÛAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛö ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÀȵÀUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ºÉÆmÉïï 42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï 03/12 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀtªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À gÀªÀgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ZÀAzÀæ§AqÀ UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀ¸Àð¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ZÀAzÀæ§AqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ E°èAiÉÄÃEgÀÄvÁÛ¼É CªÀ½UÉPÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ dAUÉè¥Àà ºÁUÀÆ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁåPÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁD JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀĤ°è¹ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2012 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 5/2012 PÀ®A: 341,324,323,504,¸À»vÀ 34 L.¦.¹.¥ÀæPÁg À¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2012 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

22 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 37ªÀµÀð ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-01 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁ @ ¸ÀĨsÀ£Àä ¸Á: GzÁâ¼À.eÉ. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ ©lÄÖ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DPÉAiÉÆA¢UÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄÝ C®èzÉà PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 60 ªÀµÀð ©gÀzÁgÀ ¸Á: UÀÄqÀ¢¤ß vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ J¯Áè DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ 80,000-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ, ºÁUÉ §AzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A. 323,504,3506,498(J),gÉ/« 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÀÌ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á :AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£À vÁ¬Ä ©Ã¸ÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ FPÉAiÀÄÄ DAzÀæzÀ ZÀnß ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è wPÀÌ¥Àà£À CfÓ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ §¹ì£À°è §AzÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §® ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §® Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ wPÀÌ¥Àà£ÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄqÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØFvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¢°Ã¥À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÉÆëAzÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀzÀÝPÉÌ UÉÆëAzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÃgÉ eÁUÀ E®èzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØ 2) dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥À ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ 3) ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 4) ZÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¢°Ã¥À£ÀÄ UÉÆëAzÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÉÆëAzÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ UÉÆëAzÀ£ÀªÀÄUÀ¤UÉ ZÀAzÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉCAvÁ UÉÆëAzÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A. 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°èdAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥ï, 35 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G-ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ½wzÁÝUÀ UÉÆëAzÀ£ÀªÀgÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 60 ªÀµÀð,2) ²ªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, E§âgÀÆ eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀjUÉ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉýzÁUÀ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ²ªÀ EªÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉüÉÆâPÉÌ ¤£ÀUɵÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, UÉÆëAzÀ£ÀÄ DPÉUÉÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É F eÁUÀ £À£ÀßzÀÄ £Á£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CzɯÁè PÉüÉÆÃPÉ ¤Ã£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ gÉÃtÄPÁ ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ªÀiÁqÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÉ-5511 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀ:25 ªÀµÀð, G:ªÉ°ØAUïPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.12-8-161 ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ :21.01.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A 279, 337,338, L.¦.¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¹A§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 65, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁªÀ: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 108, 4 JPÉgÉ 33 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ FUÉÎ 8-10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸ÀA§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£Éà ¸ÉÆêÀÄ¥Àá£ÉAzÀÄ £Àl£ÉªÀiÁr ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÀA§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀĪÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28, NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÉAzÀÄ £ÀA©¹ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶ֪ÀiÁr ¨Á§Ä «¯ÉÃeï CPËAmÉAmï ¸Á: PÀAzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ& vÀļÀdgÁªÀÄ ¹AUï vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 41, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄEªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀÄ ¸ÀºÁ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã®£ÉªÀiÁqÀzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£ÀߣÀÄß ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À®è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 22.01.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 15/12 PÀ®A. 409, 415, 416, 417, 418, 419, 463, 464, 468 ªÀÄvÀÄÛ 166 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

¢.21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-42ªÀµÀ GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB §®èlV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ºÉÆÃAqÁ±ÉÊ£ï

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©r¨sÁUÀUÀ¼É®è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁV C.Q. gÀÆ: 65,000/- £ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ

C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 1/2012£ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ gÁw æ10.00 UÀAmÉUÉ ²æà gÀ«AzÀæ gÉrØ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzɪÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ìA:PÉJ 36 AiÀÄÄ-4455 £ÉÃzÀÄÝC.Q.gÀÆ: 40.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 06.30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄPÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆl ÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA:7/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

  ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ D¼Àî¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ £ÁAiÀÄPï ¸Á:¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁ«Ä®èzÀÝjAz ÀvÀªÀÄÆäj¤Az ÀªÀiÁ£À«U ɧAzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è qÁ: ¥Àæ¨sÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£ ÀgÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ dqÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£ÀߪÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36JPïì 3332£ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄrQÌ PÉÆlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.D¼Àî¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:9/2012PÀ®A:279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-21/01/2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¢¢ÝV UÁæªÀÄzÀ ±Áä¸À£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L.¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EvÀgÉà 4-d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EªÀjAzÀ 1).£ÀUÀzÀÄ 1850/-gÀÆ¥Á¬Ä 2).52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè. 3).3200/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 2-£ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2012. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀAzÀÄ     71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 

  

21 Jan 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ.21-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É «µÀÄÚ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ.G½ªÉÄñÀégÀ¢AzÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà mÁæPÀÖgï.£ÀA.PÉJ-36-nJ-7356 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï.£ÀA. PÉJ-36-nJ-7356 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 57 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À G¥ÁàgÀ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/12 PÀ®A.279, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁå£À¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀnUÉÃgÀ 18 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½zÀgÉ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ fêÀ£À fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ.20-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁå£À¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.20-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀnUÉÃgÀ 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 01/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨsÁ£ï ¨ÉÃUï ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßUɼÉAiÀÄ d«ÄÃ¯ï ¥Á±Á E§âgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ÁÝn EgÀĪÀ SÁzÀjèAUÀ zÀUÀðzÀ ºÀwÛ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »A¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ M§â J.¦. ¥Á¹AUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÉÄqÀ ¨ÁdÄ ¤AvÀªÀÄ»§Æ§C° JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁ£À« PÀqÉUɺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀĨsÁ£ï ¨ÉÃUï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:08/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.01.2012gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ. gÀ¶ä vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 17 ªÀµÀð¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï E°èAiÀĪÉgÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d¯Á¯ï ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

20 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J.2350 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥À¢AzÀ ªÀÄlªÀiÁj vÁvÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖUÉÆý¹zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀAzÀæUËqÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 279,337.338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ w¥Àà£ÀºÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ºÀÄ®Äè PÀ¸ÀPÉÌ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹zÀÄÝ Hj£À UÁæªÀĸÀÜgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV 8 JªÉÄä, 5 DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1ºÉÆÃj C.Q.3,15,000/- gÀÆ; ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄj§¸À¥Àà ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C.¥Áæt ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 01/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 208 gÀ°èAiÀÄ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ C.Q. 3,®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ©â£À ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 2.2012 gÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ ¨ÉÆüÀ§Ar vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄCªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2012 PÀ®A: 324,504.506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 jAzÀ 19.01.2012 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 20 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ºÉÆlÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ eÁ° VqÀPÉÌ ¹ÃgÉJ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ DvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2012 gÀAzÀÄ 115     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

19 Jan 2012

PRESS NOTE

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr CAzÀgï -¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.L. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï r.J¸ï.©. WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¹.¦.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ,¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁV ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt 26,590/-,5 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï,12 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

.¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÄÝ ¹AzsÀÆgÀÄ ¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ PÁè¹Pï ±ÉÆÃgÀÆA ºÀwÛgÀ¢AzÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ£ÀÄ AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼ï PÁåA¥À ¢AzÀ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ElÄÖ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EA¢£À ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :-zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÄèvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ;18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀÄ;42 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §AUÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ;40 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 2-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ 1 £Éà PÁæ¹£À°è §¸ï E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ 1 £Éà PÁ湤AzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ gÀªÉÄñÀ ¸Á:ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ J¦-22-JPïë-8578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ¥Àà EªÀ£À ¨É¤ßUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ mÁæ°AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¨ÁAUÁgÀ¥Àà EªÀ£À ¨É¤ßUÉ, PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ.DUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÖ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjà mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV §¸Àì¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A,279,304(J) L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢ :- 15-01-12 jAzÀ 16-01-2012 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:55 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ D §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

£Á¬ÄPÀgï UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: agÀvÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E,eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä £Á¬ÄPÀgï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀéAvÀ vÀªÀÄä¤zÀÄÝ, ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 14 gÀ°èAiÀÄ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¥ÁªÀðvɪÀÄä £Á¬ÄPÀgï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉ¸Àj¯É EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄUÉ ¥Á®Ä §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À FgÀ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà FvÀ£ÀÄ EvÀgÉà 8 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÄÊ,PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A. 354.504.506.447.323.gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ 02-15 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÉÃeÁ ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: wrÃUÉÆüï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À »AqÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dªÀ¼ÀUÉgÁ PÀqÉUÉ ªÉÄìĸÀ°PÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¥Àæ«Ãuï vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ¯Áj £ÀA J.¦ 16 AiÀÄÄ 6785 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄjUÀ¼À »Ar£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°AiÀÄ CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 38 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ 20 PÀÄjUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 279 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 17.01.2012 gÀAzÀÄ gÁwæà 9 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁzÀAiÀÄå ¸Á: ®QëãÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÊ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß wÃj¸À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆÃAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OÀµÀÄzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀĨÁâgÁªï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á. D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ¤UÉ ¥sÁgɸïÖ£À°è PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄ®Ä PÀgÀ¢zÀÄÝ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è CzÀÄzÀÝjAzÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V n.«. £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆUÀ먀 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À §AzÀÄ PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄ®Ä KPÉ §A¢®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èUÉ ©¢zÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/12 PÀ®A. 504,324 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ CªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀ:55 eÁ:G¥ÁàgÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄgÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ.1400/-2)MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï C.Q.500/- 3) ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè . £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ , CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ «ÃgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÁV ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀ:46 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1805/-ºÁUÀÆ 2.ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÀÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 07/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉUÉ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è, gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 45 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀ CA.Q gÀÆ. 225/- ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ 1 PÉ.f ¥ËqÀgï CA.Q gÀÆ. 300/- ºÁUÀÆ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl

ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1920/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ 3 180 JA.J¯ï ¨ÁnèUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ 50 UÁæA ¥ËqÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ G½zÀ PÀ®¨ÉgÉPÉ PÉʺÉAqÀªÀÅ PÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß ZÉ°è £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ 1 PÉ.f ¥ËqÀgï CA.Q gÀÆ. 300/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1920/, ªÀÄvÀÄÛ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ, 2 ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2010 PÀ®A 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.F PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:07-01-2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀPÀæAiÀÄå 59 ªÀµÀð G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ.£ÀA:7-6-28/10 (ºÉƸÀ) 7-6-170/8 (ºÀ¼ÉAiÀÄ) dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À gÁeÉÃAzÀæ UÀAd ¥Áèmï £ÀA:14 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ¸ÀÆÌlgï £ÀA: PÉJ-36 AiÀÄÄ-919 £ÉÃzÀÝgÀ gÀhÄgÁPïì PÁ¦ ªÀiÁr¸À®Ä vÀA¢zÀÝ C¸À®Ä ¥Á¸À §ÄPï £ÀA:f-8552290 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÆÌlgï ¨ÁPïì¤AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¸Á: ªÀÄ£É ¸ÀA: 4-4-401/62 C£ÀÄ±ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ§Ä£ÀUÀgÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹ ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 4.25 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Á®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ägÀzÀ°èzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,000/ »ÃUÉ MlÄÖ 1,77,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 454,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ --147     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -30,600-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

18 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

EAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå §gÀzÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw; dAUÀªÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ LzÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ¢£ÁAPÀ: 17-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18-01-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C:Q: 15,000/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ C:Q: 5,000/- 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ 4 3 UÁæA£À §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnïï C:Q: 4000/- gÀÆ MlÄÖ 24000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EAzÀæªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà eÁªÀÇgÀÄ ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÉå ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀµÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ, CzÉà ªÉʵÀåªÀÄåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀ: 16-01-12 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ £ÀgÀPÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ D°èUÉ §AzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ E§âgÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/12 PÀ®A 504,326,506(2) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ 02-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ«vÁ¼À - ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀgÁ² PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36 JPïì :0774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÉÆÃtPÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÆÃtzÀ PÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ vÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÀÆgÀ£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 18-01-20125 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-10 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JA.gÁªÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ , ¢uÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-05 J.JA.PÉÌ.N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 29 ªÀµÀð ¸Á; J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2012 gÀAzÀÄ PÉÆÃtzÀ EjvÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 5-30 J,.JA.PÉÌ.ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 03/2012 PÀ®A: 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 338 L.¦.¹. §zÀ¯ÁV PÀ®A: 304(J) L.¦.¹. CAvÁ ¥ÀjUÀt¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.;

¢£ÁAPÀ-17/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¤AUÀtÚ vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 33 ªÀµÀð eÁ-°AUÁvÀAiÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ,ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀUÁ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzsÀÄ J£À¯É ªÀÄPÀ̼Á ¤£Éß PÉÆlð£À°è gÁf AiÀiÁPÉ DUÀ°®è ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §AzÉÊvÉ£À¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ gÁf DUÀ®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwj CA¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖzÀ CªÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ¤AUÀtÚ£À ºÉAqÀwUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ ¹gÉÃAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£À fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ÀÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ¤AUÀtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2012 PÀ®A-143,147,323,354,504,506 gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 17/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀrغÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁgÀ ¸Á: UËqÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉ.J.25-¹/6434 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹¢ÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ vÉÃVΣÀ°è GgÀ½ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ:37 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:«,Dgï.J¯ï.PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A. 279,337,L¦¹&187 LJªÀiï.« PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ.

¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï. avÁæªÀw UÀAqÀ J£ï.«. ¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï, 40 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À FPÉAiÀÄÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉ PÁåA¦£À J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀAUÀgÁd, 60 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÉÆA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £À®è gÀvÀßPÀĪÀiÁj FPÉAiÀÄÄ PÀÈvÀåPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ J£ï. avÁæªÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.01..2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A. 323,324,354,504,506,453,448,109, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ :17-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¸ÁèA vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï ªÀ:13 eÁ:ªÀÄĹèA G:4 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï(PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ)£ÀA§gï UÉÆwÛ¯Áè. ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸ÁèA FvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÁÌgï PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¸ÁèA FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀĤPÀlÄÖ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ¸ÀįÁÛ£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ --83     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -16,400-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ