Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jul 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ:02-07-2018 ರಂದು 5-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ಮಿಯಾಸಾಬ್ ತಂದೆ ಗೂಡಸಾಬ್, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಸಿಂಧನೂರು ಈತನು ಜನರಿಗೆ 01 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 1180/-, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವರದಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್,  ಪಿ.ಎಸ್.. (ಕಾ ಸು), ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 84/2018, ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±À§£Á UÀAqÀ ªÉĺɧƧ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: Q£Áß¼À gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼À, ºÁ:ªÀ: PÉ£Á¯ï ªÉÄïÉ, ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಈಕೆಗೆ DgÉÆæ ªÉĺɧƧ vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§, ¸Á: Q£Áß¼À gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼À, ºÁ:ªÀ: PÉ£Á¯ï ªÉÄïÉ, ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಈತನ ಜೊತೆ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁV®è CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀºÁ £À£ÀUÉ ¢£Á®Æ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 26-06-2018 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£Á¯ï ªÉÄð£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, QæPÉÃmï ¨Áål¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2018 PÀ®A 498(J), 504, 323, 324 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀÀ DgÉÆæ 01 ±ÀgÀtUËqÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÉýzÀAvÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV MAzÀÄ ®PÀë E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzsÀÄ£À gÀªÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖ¢Ýj E£ÀÄß ºÉaÑUÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÀªÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß½zÀ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25-06-2018 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁr ºÉý ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É E£ÀÄß LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2018  PÀ®A: 498(J), 504. 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 03 & 04 ªÀ.¤.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
DgÉÆæ SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 15.02.2016 gÀAzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ © vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤ °. £À°è PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì £À°è GzÀåªÀÄ ¸Á®ªÉAzÀÄ 1,00,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á®zÀ ºÀtzÀ ¨sÀzÀævÉUÁV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 E.J¥sï-2016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊ¥ÉÆwPÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á®zÀ ¥ÉÊQ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄ ¥ÉÊQ gÀÆ 42,798/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ 1,11,785/- gÀÆ ¨ÁQ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÀt PÀlÖzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉýzÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 17-04-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ®PÀÌtÚ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀ £ÁUÀgÁeï EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸Á®zÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀzÉ PÀA¥À¤UÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA. 261/2018 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2018 PÀ®A: 420, 406, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 02-07-2018 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 1)SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ §A¢V, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37 «-6026 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: UÉÆ£ÀªÁlè FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37 «-6026 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ¹Ì rVæ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÉà ¸ÀAiÀĪÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°è JzÀÄgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 02 2)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀlV, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 EPÉ-5601 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: wxÀð¨Á« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-36 EPÉ-5601 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÉÊqï vÉUÀzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ §A¢V 18 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, «zÁå¨sÁå¸À ¸Á:UÉÆ£ÀªÁlè vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄî ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 116/2018   PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 02-07-2018 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 08-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು. ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ  ಫೀರ್ಯಾಧಿ zÉÆqÀØ¥Àà vÀA ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀ. 63 eÁw £ÁAiÀÄPÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á. §ÄPÀ£ÀnÖ  vÁ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ಬುಕನಟ್ಟಿ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ  ಮನೆಮಾಡಿಕೋಂಡು  ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,  ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರ ಮನೆಯ  ಮುಂದೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೆ ಇದ್ದು ,  ಅದೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತರು  ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ . ಇದರ ಬಗ್ಗೆ   ಫೀರ್ಯಾಧಿದಾರನು  ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು  ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯೆಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು  ಕೇಳಿರಲ್ಲಿಲ್ಲಾ    ಆರೋಫಿತರು 1 ¤gÀÄ¥Á¢ vÀA ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ.35  ¸Á. §ÄPÀ£ÀnÖ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 3 ಜನರು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೆಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ   ದಿನಾಂಕ 30-6-2018 ರಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಫೀರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಮನೆಯ  ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ  ಮನೆಯ  ಮುಂದೆ ಬಂದು ವರಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ  ಫೀರ್ಯಾಧಿಗೆ  ನೀರು ಉಗ್ಗಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು   ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ  ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ   ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ನಿನ್ನ  ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ   ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ  ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ  ಲಿಖಿತ  ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 160/2018 ಕಲಂ  504.323..324.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2018 gÀAzÀÄ 256 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.