Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 25 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r.¹gÁeï, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 19,890-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ÖÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 66/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ. 28.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ zÉÆqÀØ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á. ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 67/2012 PÀ®A. 143,147,447,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2140 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) ±Á«ÄÃzï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á¨ï, 2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/J-1591 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÁeï ¸Á. ºÀAZÀ£Á¼ï PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 344/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0940 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á. £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÉÆëAzÀAiÀÄå, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ®ÄPÁì£ÀUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 79/2012 PÀ®A. 143,147,427,447,506,504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ. 29.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀA¢Ã¥ï £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á. £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ gÁdÄ £ÀAzÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¤°è¹ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 80/2012 PÀ®A. 323,504,506,  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2012 gÀAzÀÄ 136 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ-36/eÉ-8769 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁzsÁ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: dAiÀÄ £ÀUÀgÀ 6 £Éà ¨ÁèPï 24 PÁæ¸ï AiÀÄrAiÀiÁgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ 4 ªÉÄʯï PÁåA¥À PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀtÚ vÀUÀΣÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ¤®PÀëðvÀ£À¢AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄVzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj ªÉÄÃj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ gÁzsÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.273/2012 PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,.

¢£ÁAPÀ:-07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmɬÄAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¸Á. fãÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/qÀ§Æè 1959 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÉÆÃvÁß¼À ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ°è ¤°è¹ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV C°è £À£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß UÀÄwð¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÉÆ¥Á¯ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV ªÁ¥À¸ï ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2012 PÀ®A:-379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,.

¢£ÁAPÀ 25-10-12 gÀ 1500 UÀAmɬÄAzÀ ¢:27-11-12 gÀ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï gÁªï vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªï, 33 ªÀµÀð, eÁ:¨ÁæºÀät, G:PÀĨÉÃgÁ ºÉÆmÉïï£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á:  H No.1-3-322/3, D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA.  KA-36/S-2354 , Chessi No MD2DSJNZZRCE08947, Engine No JNGBRE39270, C.Q.gÀÆ 30000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß   PÀĨÉÃgÁ ºÉÆmÉïï£À°ègÀĪÀ JQì¸ï ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ºÉÆVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ügÁå¢ ¸À®è¹zÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2012 PÀ®A 379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ªÀqÀØgï mÉÊ®gï PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ «ÃgÉñÀ 21 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á||ªÀÄ¹Ì E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉÃAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ 2 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼À ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ¨ÉgÉ AiÀiÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ EAzÀ®è £Á¼É ¸ÀjºÉÆUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀݼÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÉƺÀgÀA ºÀ§âPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃqÀ C°èUÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆUÀÄwÛAiÀiÁ, C°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß EnÖ¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ°rzÀÄ §Vι ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A 504.323 . 498 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ : 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ªÀ: 45 ºÁUÀÆ EvÀgÉ 04 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀ: 40 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ® PÁPÀgÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 87gÀ°è mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÁåUÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà EªÀjUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.101/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 355, 504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ  ¤T¯ï ¥ÉÆÃzÁÝgÀ vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå, 42 ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ, ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ vÀ¥ÉÆãïgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©¦£ï, 2) eÉÆÃUÉñÀ ªÀÄAqÀ¯ï, 3) N©fÃvÀ¨Á¯Á vÀAzÉ ªÁfzÀ¨Á¯Á J®ègÀÆ ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÉÆmÉïïzÀ°è §AzÀÄ w£Àß°PÉÌ §f, «Äað PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆÃmɯï AiÀiÁPÉ EnÖ¢ÝAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, £ÀqÀÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 343/2012 PÀ®A. 324,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:- 27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ºÀÆ«£ÀqÉV qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¹zÀÝ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÁw ¨ÉgÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¥ÀÄàvÁÛgÉÆà E®èªÉÇà CAvÁ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛ ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ E¯ÁfUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EAzÀÄ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà, 30ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2012 gÀAzÀÄ  57  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ; C§Äݯï PÀjêÀiï, 45ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§Äݯï PÀjêÀiï vÀAzÉ: ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï, 86ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ E¯Áè, ¸Á: PÉÃgÀ D¥sï C§Äݯï R¢Ãgï qÉæöʪÀgï ¹Ã«¯ï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 2) R°Ã¯ï CºÀäzï vÀAzÉ: C§Äݯï RjêÀiï, 38ªÀµÀð, G: DJA¦ qÁPÀÖgï ¸Á: ©.Dgï.© PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï d»ÃgÁ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ««zsÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è §AzÀÄ PÀ©ât gÁqï §rUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ 10 ®PÀë gÀÆ. UÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£ÀéAiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/12, PÀ®A. 143,147,447,323,324,354,504,506,380, 395,511,307, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀÄ UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À vÁB ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À (UÀAqÀ) FvÀ£ÉÆA¢UÉ 2009 ¥É§ÄæªÀj 27 £Éà vÁjÃT£ÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀ®°è UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà DgÉÆæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ §¸ÀìtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À (CvÉÛÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸ÀìtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À ( ªÉÄÊzÀÄ£À ) ¯Áj PÀAvÀÄ ºÀt PÀlÖ ¨ÉÃPÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÀÄÝ §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. DA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA  106/2012 PÀ®A 498(J), 504,323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:-26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ «gÉñÀ ªÀÄoÀ¥Àw,20 ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ E§âgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è DgÉÆævÀgÀÀÆ 1) ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀÄå 2) ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå 3) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå J¯ÁègÀÆ eÁ-dAUÀªÀÄ,¸Á-gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr.  ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß KPÉà zÀvÀÄÛ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀvÀÄÛ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉÝ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä F ºÉÆ®zÀ PÀqÉ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/2012 PÀ®A341,504,323,506 R/W 34 IPC ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-11-2012 ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ,¥ÁªÀÄUÉä,£ÁAiÀÄPÀ,45ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á- PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÀªÀÄä Hj£À ²æÃ. ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, 3) fãÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, 4) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: fãÀ¥Àà 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 6) ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 7) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, 8) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 9) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: fãÀ¥Àà, 10) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: fãÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆúÀgÀA zÀ¥sÀ£ï ¢£ÀzÀAzÀÄ DVzÀÝ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, C¯ÁAiÀiï ºÀ§âzÀ ¢£À PÁ®Ä vÀĽ¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, EªÀgÀ°è ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ, DUÀ fãÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, FvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä, §¸ÀªÀgÁd, ¥ÀzÀݪÀÄä, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÀAUÀAiÀÄå, DAd£ÉÃAiÀÄå, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ MzɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ vÉÆqÉUÉ MzÀÄÝ, ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj F ¢ªÀ¸À G½zÀÄPÉÆAr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßêÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185 /2012 PÀ®A143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-07-09, 06-06-12 gÀAzÀÄ F »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzï C§Äݯï gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺÉçƨï C°, CzsÀåPÀëgÀÄ gÀeÁ E-ªÀÄĸÁÛ¥sï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:ºÀeÁgï ¨ÉÃUÀ ªÀĹÓzï ºÀwÛgÀ CAzÀÆæ£ï Q¯Áè, 2) JªÀiï.r E¨Áæ»A vÀAzÉ JªÀiï.r C¯ÁèªÀŢݣï, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ gÀeÁ E-ªÀÄĸÁÛ¥sï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ,
3) JªÀiï.r UË¸ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁºÁ ºÀĸÉìãï, PÁAiÀÄðzÀ²Ãð, gÀeÁ E-ªÀÄĸÁÛ¥sï «zÁå ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:E§âgÀÆ UÁ°¨ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ zÁgÀƯï G®ÆªÀiï gÀeÁ-E-gÀfé «zÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀæªÀĪÁV CzsÀåPÀëgÀÄ, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ EzÀÄÝ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ±Á®AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è qÉÆãɵÀ£ï ºÀtªÀ£ÀÄß d£ÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr F ºÀtªÀ£ÀÄß «zÁåyzsÀUÀ¼À RaðUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¸À®ÄªÁV ºÀtªÀ£ÀÄß CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ±Á¯ÉUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß [qÉÆãɵÀ£ï] PÉÆrj ¤ªÀÄUÉ zÉêÀgÀÄ M¼ÉîÃAiÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2009 gÀAzÀÄ gÀÆ. 51,000/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ vÁ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¤ÃrzÀ ºÀtªÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ CPËAmï £À°è dªÀiÁ DVzÉAiÉÆà E®èªÉÇà JA§ D ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëPÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ PÉüÀ¯ÁV D ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÁå²ÃAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr F gÀ²Ã¢AiÀÄ°è£À ºÀt £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ CPËAmï UÀÆ dªÀiÁ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÁå²ÃAiÀÄgï ¦ügÁå¢UÉ ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. CzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ zÁgÀÄ¯ï ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¤ÃrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ C©üêÀÈ¢ÝUÀÆ §¼À¸ÀzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ RaðUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀÝjAzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012406, 418, 420, 511 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-11-2012 gÀAzÀÄ 5-20 ¦.JAPÉÌ gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 20, eÁ: ªÀÄÄaÑUÉÃgï G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ¹Ì 2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 25, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dA§Ä£ÁxÀ£ÀºÀ½î 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ: 25, eÁ: ®ªÀiÁt G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 4) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ: 25, eÁ: ºÀjd£ï G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÀA¥À£Á¼À-UÀÄqÀUÀ¯ï¢¤ß ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀUÀ½AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr 4 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À ºÀwÛgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÀj¸À®V ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä §½ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ«Ämï PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï JA.qÀ¦à£ï ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2012 PÀ®A 379 IPC & RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ©zÀÆÝgÀ PÀÄgÀħgÀ 20 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À & EvÀgÀgÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.feÉ-12-gÉhÄqï-4994 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §Ar ¥À°ÖAiÀiÁV §Ar ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/12 PÀ®A.279,337,338.304(J) L¦¹ & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄgÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀتÉÆñÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ¯ÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä Hj£À PÉÆêÀÄlgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ FvÀ£À ¥Á£À±Á¥À£À°è ©Ãr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀlµÀæ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1]  a£ÀßgÀAUÉÆüÀÄ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 2) ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ 3) ¹.ªÀįÉèñÀ £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ eÉðUÉ ºÁQ¹ n.« AiÀÄ°è §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉzÀÄ©nÖ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢Ý CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÀÉ. CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2012 PÀ®A 341, 504, 506, 323, 109 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 27-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥ÀàªÀAiÀÄ 55 eÁ ZÀ®ÄªÁ¢ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð vÀ£Àß DPÀ¼ÀPÀgÀªÀ£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ M§â PÀȵÀgï £ÀA PÉ J 36 JªÀiï 2643 ±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ 22 eÁ ºÀjdÄ G qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á PÉÆvÀÛzÉÆrØ  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÀ¼À PÀgÀÄ«UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÀ¼ÀPÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ D.Q. 3000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/12 PÀ®A 279.,429 L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:25--11-2012 gÀAzÀÄ 22-11-2012 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°èè ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:40 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:PÉÆÃoÁ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 3)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 4)AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üÃgÀ¥Àà 5)¥ÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀëÄ®PÁ PÁgÀtPÁÌV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 143,323,354,341,504,s¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2012 gÀAzÀÄ  92  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  -13500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 26-11-12 gÀAzÀÄ 08-00 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ  ²æÃ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸À: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀªÀÄä Hj£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄgÀÄU7À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ JzÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ü zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ªÀAw£À ¥ÀæPÁgÀ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁPÉà PÀnÖPÉÆAr®è. ªÀÄvÉÛ £À£Àß ªÀAw §gÀÄvÀÛzÉ CUÀ §AzÀÄ ©qÀÄ CAzÀgÉ ©qÀĪÀ¢®è £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¤ªÀÄäªÀÄä£ÀÄ PÀ¼ÀÄî ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀ¯Éà £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀiË®¥Àà EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/2012 PÀ®A. 341,504,323,324,506 s¸À»vÀ 34 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ-25/11/12 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C¯Á¬Ä DqÀÄwÛzÁÝUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ PÁ®Ä vÀĽzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁV £ÀAvÀgÀ C¯Á¬Ä PÀÄtÂAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ©üªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ a£ÀߥÀàUËqÀ,25ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©üªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ¥ÁªÀÄUÉãÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀPÀnÖUÉ,PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ PÁ®Ä vÀĽ¢gÀĪÉAzÀÄ ºÉý £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà £ÁtÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ w½¢zÀÝAiÀįÉà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå£À ªÀÄUÀ¤zÉÝÃ£É JAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ,ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉqÉ PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ,©r¸À®Ä §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß GVÎzÀÄÝ,©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArj ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A, 143,147,148,504,323,324,506¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á; ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D®A¨sÁµÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, ªÀÄĹèA ¸Á: UÉÆêÀIJð ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ gÀ»ªÀiÁ£ï¸Á§ J°èzÁÝ£É vÉÆÃj¸À¯Éà CªÀ£ÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/2012 PÀ®A. 341,504,323,506 s¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ ±ÁªÀAvÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ gÉÆPÀÌzÀ ºÉÆ® J£ÀÄߪÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¥Á°£À ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀªÀÄð¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä ºÉaÑUÉ vÀUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ, FUÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¸Á®Ä ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÉãÀ¯É ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2012 PÀ®A:- 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.35 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀASÉå 743 gÀ ¥ÀæPÁgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á. fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À° EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ.] ªÀiÁ£À« oÁuÉ gÀªÀgÀ CzÉñÀzÀAvÉ ºÉZï.¹. 160 gÀªÀgÀÄ ¦.¸À. 136, 296 gÀªÀgÉÆA¢UÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä DzɪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà¤UÉ PÀÄrvÀzÀ ZÀl«zÀÄÝ, zÀÄrzÀ ºÀtªÉ®è PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄAiÀÄ°PÉÌ ºÀtPÉÆøÀÌgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, JµÀÄÖ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25.11.2012 gÀAzÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â«zÀÄÝzÀÝjAzÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà£ÀÄ ¨É½UÉÎ ¬ÄAzÀ PÀÄrzÀÄ DvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw FgÀªÀÄä½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¦Ãr¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀiÁwUÉ ¨É¯É E¯Áè JAzÀÄ fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aZÀQvÉìUÁV ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 296 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß  1.45 UÀAmÉUÉ ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¢æ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 36/12 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-26/11/2012 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ  ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA. ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÀÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀļÉî¥Àà dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:-UËqÀ£À¨Á« FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¨É½UÉÎ 70/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ N.¹.£ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä zÁ½ PÁ®PÉÌ zÉêÀ¸ÁÜzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀßnÖ »rAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £É®PÉÌ JqÀ« ©zÀÄÝ ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀªÀÄä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV vÀªÀÄä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2012. PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-UÁtzsÁ¼À RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁd ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆUÀj ºÉÆ®PÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÀ½¹zÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀgÁd£ÀÄ ¸Àé®à ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À CPÀÌ ¸ÀĦævÁ¼ÀÄ »AzÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ 1) a£ÀßgÀAUÀ¼À DAd£ÉÃAiÀÄ @ a£Àß vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À 2) vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-UÁæªÀĸÀºÁAiÀÄPÀ, ¸Á-UÁtzsÁ¼À  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ¼À »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÀĦævÁ½UÉ CqÀØUÀnÖ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà DPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀÄgÀÄQ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ©üêÀÄgÉrØ AiÀÄ®è¥Àà£À vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀÄUÀΰ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹ vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ MzÁÝqÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV ¸ÀĦævÁ¼À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä a£ÀßgÀAUÀ¼À DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ¯Áj DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀĦævÁ¼À vÀªÀÄä £ÀªÀÄä CPÀÌ AiÀiÁPÉ §gÀ°¯Áè CAvÁ ªÁ¥À¸ï ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ©üêÀÄgÉrØ AiÀÄ®è¥Àà£À vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CPÀ̤UÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ EªÀj§âjUÉ ¤ÃªÀÅ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ ¸ÀĦævÁ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ w½¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CAzÉà ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦævÁ w½¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉÆqÀPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä ¤zsÀðj¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 12.30 ¦JA PÉÌ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2012 PÀ®A 376, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2012 gÀAzÀÄ  82  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  _17,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Nov 2012

Reported Crimes


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ªÀiÁ»w:-

            §¸ÀìtÚ vÀAzÉ £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ªÀÄgÀPÀÄA© eÁ;°AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á;aPĄ̀ÉÃjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ; 32 eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ G;PÀÆ° PɸÀ® ¸Á;aPĄ̀ÉjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FÀvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòÀvÀgÁV DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀæöÛgÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦,JªÀiï UÀAmÉUÉ DvÀ£À  ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ, ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½Az,À gÁr¤AzÀ ºÀ¯Éèà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ©qÀĸÀ®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ CªÁÀZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ZÀ¥Àà°AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A ;143, 147,148, 448,504,323.324.354.506, 355, gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(x)(xi) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ;35 eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ G;PÀÆ° PɸÀ® ¸Á;aPĄ̀ÉjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà UÉÆãÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;aPĄ̀ÉÃjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ F ªÉÆzÀ®Ä J¸ï,r,JA,¹ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÉ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ CªÀgÉÀ®ègÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦,JªÀiï UÀAmÉUÉ  gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆÃPÀÄÌ, ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï,r.JA,¹ gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä «ÃgÀÄzÀÝ ªÀiÁvÀ£Ár¢Ý, CAvÁ PɼÀUÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉzÀÄ DPÉAiÀiÁ ¹ÃgÉ ºÀjzÀÄ PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ ©qÀĸÀ®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ  ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzsÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ CAV ºÀjzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,  J¯ÁègÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛªÉ, CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A ;143, 147,148, 448, 323, 324,355, 354,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(x)(xi) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


¢£ÁAPÀ.24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ 37 ªÀµÀð ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À. FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä eÁ.ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄ.55 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ aPÀ£ï Hl ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ DvÀ£À  CPÀÌ M§â¼É EgÀªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀªÀ¼À¥Àà ©dÆÓgÀ PÀÄgÀħgÀ 23 ªÀµÀð ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À  FvÀ£ÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼À ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ §mÉÖ PÀ¼ÀZÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀĸÉãÀªÀÄä¼ÀÄ DPÉëæ¹zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ  CªÀ¼À dA¥Àgï ºÀjzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁQëzÁgÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£ÀÄ  Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/12 PÀ®A.376 L¦¹ & 3(1)(XI)(XII) J¸ï.¹/J¸ï.n (¦.J) PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w;-

¢£ÁAPÀ-25/11/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§â DZÀgÀuɪÀiÁqÀĪÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw §¸ÀªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆåÃw §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÉƼɥÀà zÉÆqÀتÀĤ 20 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-«zÁåyð ¸Á-UÁtzsÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÉÄüÀĪÀiÁ°V ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-103/2012                                          PÀ®A-143.147.109.323.324.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

,¢£ÁAPÀ-25/11/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§â DZÀgÀuɪÀiÁqÀĪÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw §¸ÀªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÁªÀ° 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á-UÁtzsÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ  1eÉÆåÃw §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£ÀºÁUÀÆ EvÀgÉà 13  d£À DgÉÆævÀgÀÄ  J¯ÁègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-103/2012 PÀ®A-143.147.109.323.324.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ 26/11/12 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 52 ªÀµÀð GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 306 £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ°è ¸ÀeÉÓ ¨É¼ÉzÀÄ 2 UÀÆqÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀÆqÀÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 aî CQ 30,000 jAzÀ 35,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.10/2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  26.11.2012 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï PÁæ¸ï »AzÀÄUÀqÉ ©æqïÓ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÄÃn «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-34/ªÀAiÀiï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ,¸Á: PÀÄqÀzÀgÁ¼ï , vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , f: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ-34/ªÀAiÀiï-4226 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä E.eÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÆÃr£À°è vÉUÀÄÎ EzÀÄÝ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ CAUÁvÀªÁV qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ jAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É¤ßUÉ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖV , §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁfUÉ £ÉÃgÀªÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄzÀ°è UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢.24-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA.272/2012 PÀ®A. 279 , 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
                                        

        ¢£ÁAPÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà G½ªÉÄñÀégÀ 29 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÁPÀgÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À UÀuÉñÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÆzÉUËqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà §Ar, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À 2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà §Ar, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À  3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃmÉ, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À CªÀjzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ §ÆzÉUËqÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉà ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/12 PÀ®A.504.324.506 gÉ/«.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁ¼R°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


       ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;G¥Àà®zÉÆrØ 2) UÁ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà £ÉÃV®Ä eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 3) ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÁ¤ºÁ¼À eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 4) ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà UÀfð£Á¼À eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ 5) ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ¢ÝªÀÄ£É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 6) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁ¤ºÁ¼À eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 7) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 8) UÁå£À¥Àà vÀAzÉ qÁPÀÖgï ºÀ£ÀªÀÄAvÀ eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ 9) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á; G¥Àà®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ eÁw¬ÄAzÀ PÀÄgÀħgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà ªÀ;22 eÁ;ªÀiÁ¢UÀ G;qÉæöåªÀgï PÉ®¸À ¸Á;G¥Àà®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É eÁw ªÉʵÀªÀÄå¢AzÁV ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀĪÀ, GzÉÝò¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ PÁ¥À¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ CzÉà UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzï EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj zÀÆj£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ 146/2012 PÀ®A 143, 147, 504. 323, 354, gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(x)(xi) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 18-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-15 UÀAmɪÀgÉUÉ »gÉÃAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á.»gÉÃAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæAiÀiÁ ªÀAiÀÄ.21 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁeÉñÀ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ gÁºÀįï @ C¤Ã¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á.UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.18-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ »gÉÃAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥À»j¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è C¤Ã¯ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ½UÉ »A¸É PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ.22-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀQð¹ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrvÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁºÀįï @ C¤Ã¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¸Á.UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀ£É¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĦæAiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀªÀ¼ÉAzÀÄ w½zÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ CªÀ¼À EZÉÒAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/12 PÀ®A.366, 376, 498, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:- 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: SÉêÀÄtÚ, 35ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: J.f PÁ¯ÉÆä PÁå¢UÉÎgÁ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ SɪÀÄtÚ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, DgÉÆævgÀzÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 2) ®Qëöä UÀAqÀ: ±ÀAPÀæ¥Àà, 3) zÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 4) ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: zÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: J.f PÁ¯ÉÆä PÁå¢UÉÎgÁ. DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄAdÆgÀÄ DUÀzÉà EgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¸ÀgÀPÁgÀ ¸Ë®¨sÀå ¤ªÉà ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛj, £ÀªÀÄUÉ §gÀzÀAvÉ ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2012 PÀ®A, 504, 323, 324, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2012 gÀAzÀÄ  44  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀ£À°è FUÉÎ 20 wAUÀ½¤AzÀ EªÉAUÉ¯ï ¸Éïïì & ¸À«ð¸É¸ï ¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï PÀ®ÌvÁÛ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆlPï ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPÀ£°è qÉ©mï jPÀªÀj KeÉAmï  CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ »gÉPÀqÀ§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ PÀ¸ÀÖªÀÄgï EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï ¯ÉÆãï 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀĤAzÀ »gÉPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÀwÛgÀ EzÀÝ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ w½¹zÀÄÝ£ÀAvÀgÀ 12.00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV¥ÉÆÃ£ï ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ¯ÉÆäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è §AzÉãÀªÁeï vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: »gÉ PÀqÀ§ÆgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ JªÀiï. AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: ®QëöäÃ¥ÉÃmÉ PÀ®Äè¥ÀAmÁ   ºÀwÛgÀ J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2012 PÀ®A: 302 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                             ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À ±ÁA¨sÀ« qÁ§zÀ°è DgÉÆæ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¢¤ß eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîj CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 3341,323,355,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                   qÁ|| AiÀıÉÆÃzsÀ EªÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ »gÉçÆzÀÆgÀÄ£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-11-2012 gÀAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ »gÉçÆzÀÆgÀÄzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ ªÀĹºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁªÀ¼ÉÆà CªÀ¼ÀÄ ºÉƸÀzÁV §AzÀªÀ¼ÀÄ? M¢Ãwä, KAiÀiï.. ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ, ¤£Àß £ÉÆÃrPÉÆAwä, ¤Ã£ÀÄ ºÉAUÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛà £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛä CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012 PÀ®A:- 353, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 23-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÀnð¯ÉÃdgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èCzÉà UÁæªÀÄzÀ )CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 14700/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                §¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 60ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÁB ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ FgÀtÚ ºÉÆ£Àß½î  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¸ÉãÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸À¥Àà£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÕzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1130-00, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ï C.Q.gÀÆ.500-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß FgÀtÚ  ºÉÆ£Àß½î EªÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 337/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2009 gÀAzÀÄ 1) ²æà ªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 33ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: eÉÃgÀ§Ar. 2) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 48ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 36ªÀµÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. gÀªÀgÀÄMAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¢.²ªÀtÚ, 36ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð.gÀªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ CªÀ£À ¸ÁPÀÄvÁ¬ÄAiÀiÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìtÚ, 88ªÀµÀð, FPÉUÉ PÀtÄÚ PÁtzÉà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®è¢gÀĪÁUÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥À£ÉÆÃAzÀuÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CUÀæºÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 25 MlÄÖ «¹Ûtð, 26 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁSÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A, 417,420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  24.11.2012 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.