Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] ²æÃzÉë vÀAzÉ ¢: £ÁUÀ¥Àà ªÀ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2] gÁeÉñÀéj vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£À ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §¹ì£À ªÀÄÆ®PÀ C¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ DgÉÆæ 1£Éà PÀĪÀiÁgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ 2£Éà ¥ÀæPÁ±À ¸ÁQëzÁgÀ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ 3£Éà C±ÉÆÃPÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2012 PÀ®A 366.366 (J). 109 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVgÀAiÀÄj§âgÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
1) ²æÃzÉë vÀAzÉ ¢: £ÁUÀ¥Àà ªÀ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
2) gÁeÉñÀéj vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è F PɼÀV£À zÀÆgÀªÁt £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.
1. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 08535-244233, E-ªÉÄïï L.r. turvihalrcr@ksp.gov.in   
2. ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. :- 08535---220444.                                                                                                3. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀÆ:- 08532--235635-235100


     ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ªÉÄîàlÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ±À² J£ÀÄߪÀ ªÉAqÀgï £ÀªÀÄä PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ gÉʯÉéà PÁélæ¸ï £À ¥ÀPÀÌzÀ°è SÁ°¬ÄzÀÝ gÉʯÉéà PÁålæ¸ï £À°è K£ÉÆà zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛzÉ, d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¹¦L ¸ÁºÉçjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹®Ä £ÀªÀÄä ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃr CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ & Dgï ¦.¹. 77 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉAqÀgï ±À² »ÃUÉ £ÁªÀÅ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉéà PÁélæ¸ï £À°è£À £ÀªÀÄä ¹¦L gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä J¸ï.Dgï. UÁqÀð / Dgï.¹. CAvÁ §gÉ¢zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁV°£À ºÉƸÀÛ°£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ¥À²ÑªÀÄ PÀqÉUÉ vÀ¯ÉAiÀiÁV zÉúÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀ M¼ÀUÀqÉ DV ¸ÉÆAl¢AzÀ ªÉÄîÎqÉ AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖUÀ¼ÀÄG E®èzÉà ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉzÁVzÀÄÝ, F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÀ¼ÉzÀ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É ¬ÄAzÀ §¼À° ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉvÀÄ ºÀļÀ ©zÀ¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄRzÀ & vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄðªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉêÀ® J®Ä§Ä & §gÀÄqÉ PÁtÄwÛzÉ, zÉúÀzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀgÉUÉ EzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÉÊ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉ ¨sÁUÀ¢AzÀ §®UÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á¬Ä, ºÀA¢UÀ¼ÀÄ J¼ÉzÀÄ wA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ F PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

      
     ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw. ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, 40 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgï, G:PÀÆ°, ¸Á:PÉÆgÀ«, vÁ:ªÀiÁ£À«, f:gÁAiÀÄZÀÆgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ  CAiÀÄå¥Àà 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÀ¯Áä®zÀ°è «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV¤zÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä µÀtÄäR¥Àà ¸Á. PÀ¯Áä® FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄUÀ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄrzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀwÛzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ. ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ PÁPÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¥ÀPÀÌzÀ°è CAiÀÄå¥Àà ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀvÀÄÛ ©¢zÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §A¢zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀtPÁÌV Qæ«Ä£ÁµÀPÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£É EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 14-11-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ£Àß ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 2) ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: SÁ¸ÀV qÁPÀÖgï ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÉAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 4)¹.ºÉZï.gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 442 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 5) gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgï gÁªï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 6) ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 7) ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 8) ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: AiÀÄ®ªÀÄÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 9) DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁZÁj ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: PÁgÀ ¥ÉAlgï ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï £À°è ¨Á¸ÀÌgï gÁªï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀ.gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J¸ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 11250/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2012 gÀAzÀÄ  85  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,100 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.