Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Aug 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 22/8/15 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmɬÄAzÀ 0545 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà eÁw F½UÉÃgÀ 20 ªÀµÀð G:ªÉÊ£ïì±Á¥ïzÀ°è PÁå²AiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á:§¸Áì¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ  gÀ¸ÉÛ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ¥sÉæAqïì qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå eÁw F½UÉÃgÀ 40ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§¸Áì¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À«. PÀ«vÁ¼À  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.  & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 21-08-15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï, £ÀA.36 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಿವಾಲಯದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.36 ರ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು 35-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸಿನ ಶವ ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೃತನ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ದುಂಡನೆಯ ಮುಖ,ಸದೃಡವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದಿರುವ ಕಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢:21/08/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ,50ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:»AzÀĪÀzsÀðªÀiÁ£À ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ¹ÃAiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÉÃtÄ vÀAzÉ gÁdÄ, eÁ:¸Á¼ÉÃgÀÄ, ¸Á:¹ÃAiÀiÁvÀ¯Á¨ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÀÛ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ E§âgÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À£Éß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV ºÉýzÀݼÀÄ CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß aPÀ̪À½¢Ý CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ªÉÃtÄ FvÀ£À£ÀÄß eÉðUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà EgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì §zÀ¯ÁUÀ° CAvÀ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ E°èUÉ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÉÝ£ÀÄ.
         ¢£ÁAPÀ:21/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ FPÉAiÀÄÄ £ÁªÀÅ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¨Á CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ UÀ§Æâj£À £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÉÃtÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£ÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ CªÀj§âjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.12/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
. ದಿನಾಂಕ 21-08-2015 ರಂದು 5 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರು ಕೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಬಿ-6810 ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಚಾಲಕನು ಕೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, 1) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಬಿ-6810 ಅಂ.ಕಿ. 2 ಲಕ್ಷ2) ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿ, ಅಂ.ಕಿ ರೂ. 1ಲಕ್ಷ3) ಮರಳು, ಅಂ.ಕಿ ರೂ. 1,500/-ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 245/2015 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 21-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-00 UÀAmÉUÉ PÉøÀgÀgÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ 1)ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð,eÁw-°AUÁAiÀÄw ¸Á-ºË¹AUï ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ2)ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÀAzÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð,eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ3)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ªÁå¥ÁgÀ,¸Á-¸ÀAvÉ PÉ®ÆègÀ vÁ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ4)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀĺÁUÀÆ 5)±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ eÁw-dAUÀªÀi ¸Á-ºÉÆ£Àß½î (¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §½¹ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ ¹QÌ©¢Ý E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ºÀt 1650/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr  ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ 46/15 ನೇದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢. AiÀÄAPÀ¥Àà , 60 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : gÁd®¢¤ß FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ದಿ. ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲ .ನಂ 43/ಬಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 13 ಎಕರೆ 3 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 3 ರವರು ಕೂಡಿ ದಿ.ಯಂಕಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಟೆಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು 1] ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¢. zÉÆqÀØ ©üÃüªÀÄ¥Àà, 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«
2] ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¢. zÉÆqÀØ ©üÃüªÀÄ¥Àà, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«
3] ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¢. zÉÆqÀØ ©üÃüªÀÄ¥Àà, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«EªÀjUÉ
 ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಿವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 228/15 ಕಲಂ 420,441,442,323,324,504,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
               ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ 48/15 ನೇದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀ , 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ಬಾಗಲವಾಡ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಲ .ನಂ 30/1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿಕನಿದ್ದು ಸದರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಮಾಲಿಕ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಪಲವಲದೊಡ್ಡಿ ಈತನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಹೊಲದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಜಿ.ಪಿ.. ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಜಿ.ಪಿ.. ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 1847/2014-15 ದಿನಾಂಕ 30/05/14 ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀ, ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಪುನಃ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ದಸ್ತಾವೆಜು ಸಂ 3504/201415 ದಿನಾಂಕ 26/06/14 ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೂ ಪುನಃ ಅದೇ ಹೊಲವನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ ನಂ 1 ರವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ದಸ್ತಾವೆಜಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ 3] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄ ¸Á: PÀ®ªÀ®zÉÆrØ vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4] ºÀĸÉãï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á¼ÉÃgï ¸Á: PÉÆgÀ«5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ¸Á: ¥À®ªÀ®zÉÆrØ EªÀರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 229/15 ಕಲಂ 420,465,468,471 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2015 gÀAzÀÄ  194 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    25,200 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.