Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Aug 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

        ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ºÁ®zÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀUÉãɥÀà, PÀÄgÀħgÀ, ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ºÁ®zÁ¼À ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ,ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ,CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÉÆAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÁ®zÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ F »A¢¤AzÀ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 14/08/11 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀUÉãɥÀà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ©ÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ vÀAzÉ ²ªÀUÉãɥÀà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸À.£ÀA. 36 gÀ°è ºÉÆÃV UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÁQzÀ ¸À¹ ªÀÄrUÉ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ §Azï ªÀiÁr ÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÃUÉ ©lÄÖPÉÆArj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ©üÃgÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹zÀÄÝ ²ªÀUÉãɥÀà£À JqÀQ«UÉ ºÁUÀÆ JqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƼÀ½¹zÀÄÝ C®èzÉà J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2011 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ºÁ®zÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, PÀÄgÀħgÀ, ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÉãɥÀà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ. gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀUÉãɥÀà, PÀÄgÀħgÀ ,©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÉãɥÀà, PÀÄgÀħgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÉãɥÀà, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÉÆAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÁ®zÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ F »A¢¤AzÀ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ §zÀÄ«£À PÀt廃 PÀrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀtªÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 14.08.2011 gÀAzÀÄ ²ªÀUÉãÀ¥Àà gÀªÀjUÉ ``K£À¥À UÀzÉÝAiÀÄ PÀtªÉAiÀÄ£ÀÄß F jÃw PÀrzÀgÉ ºÉÃUÉ, PÀr¨ÉÃqÀ CAvÁ §ºÀ¼À ¸À® ºÉýë DzÀgÀÆ ¤ÃªÀÅ PÉüÀĪÀ°æ'' CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÉ ``K£Àæ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà D ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄ PÉüÉÆÃzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ vÀ£ÀPÀ §AzÉÃgÉãÀ¯ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £ÀªÀÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2011 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §AzÉ£ÀªÁd vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§, ªÀÄĹèA, FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-08-11 gÀAzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀgÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, ªÀĹèA, ªÀiÁtÂPÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§, ªÀÄĹèA, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV §AzÉ£ÀªÁd gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢B14-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É E¸ÉàÃmï dÄeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C®èUÉ ºÉÆÃV dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀÆd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 35 ªÀµÀð ¸ÁB ªÀÄ®èl,ªÀĮ̥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ 45 ªÀµÀð ¸ÁB ªÀÄ®èl, ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸ÁB £ÀªÀ®PÀ¯ï ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä 50 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB £ÀªÀ®PÀ®è EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.2600=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.08.2011 gÀAzÀÄ 27 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 6,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ