Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

         ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 04-10-2012 gÀAzÀÄ 7-15 J.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 35/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

         03-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ²æà EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀ¸Á§, 25ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, 1) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà 2) ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ: ¤AUÀ¥Àà 3) ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr C°èUÉ §AzÀÄÀ DvÀ£À  vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¥Áèl£Àß®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Áèl£ÀÄß vÀ£Àß PÀ¨ÁÓzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ DvÀ£ÀÄ  PÉýzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ `K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ' ¤ªÀÄä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ ¥Áèl£ÀµÀÄÖ eÁUÀ ©lÄÖPÉÆrj CAvÁ PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, G½zÀªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀ¸À»vÀ G½Ã¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2012 PÀ®A, 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢£ÁAPÀ: 03-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ: 28ªÀ,eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¨Áålj UÁågÉÃeï nÃ¥ÀÄ«£ÉÆA¢UÉ zÀUÁðzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĤÃgï gÉVÓ£ï mÉîgï ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV zÀUÁðzÀ §UÉÎ K£ÀÄ UÉÆwÛ®è AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉįÉà CAvÁ CA¢zÀÄÝ , DvÀ£ÀÄ  £À£ÀUÉ w½zÀµÀÄÖ ªÀiÁvÁrzÉÝÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ¹nÖUÉzÀÄÝ ®AUÁ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ zÉÆqÀØ ¸ÉÖ¥Àègï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.    UÀÄ£Éß £ÀA.224/2012 PÀ®A:504 , 324 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  4.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄt¹ºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÁgï - §ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ4,700/- gÀÆ; ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 
                  ¢£ÁAPÀ:03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   1)E¨Áæ»A ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï D° ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀ.a.UÀ.PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÉÊ¥À ¦ülÖgï ¸Á: eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.665/-2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè 3) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ 01-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁUÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2012 PÀ®A. 354,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 13/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è oÁuÉìÄAzÀ 26 Q.«Ä zÀQëtPÉÌÉÌ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå UÉeÉÓ¨sÁ« 25 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀ®UÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è   PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ]¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 50 ªÀµÀð 2] ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð 3] ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄAiÀÄ 25 ªÀµÀð4] ªÀÄAUÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 20 ªÀµÀð 5] ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 45 ªÀµÀð6] CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ÷¥Àà 30 ªÀµÀð7] UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 23 ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ ¸Á_UÀ®UÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀzÀ eÁ«Ä£À£ÀÄß   vÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ,EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁgÀ¹zÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ©Ãr¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ §Vι PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ SÁ¹V ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀASÉå-19/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A-143.147.447.323.354.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.10.2012 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.