Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Sep 2014

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 25.09.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ²æà «dAiÀÄgÉrØ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ  ¤°è¹zÀ  vÀªÀÄä PÁj£À°è 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ PÀĨÉÃgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸ÀAQÃtð L.¹.L.¹. ¨ÁåAQUÉ 2.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÁj£À UÁè¸À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÁåAPï / J.n.JA., EvÀgÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ºÀtzÀ ¨ÁåUï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà ¨ÁåAPïUÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀªÀÄä£ÀÄß »A¨Á°¹ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉ¹UÉ JgÀa CxÀªÁ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀtzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸ÉüÉzÀÄ ºÀt zÉÆÃZÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ eÁUÀÈvÀgÁVgÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ::
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƸÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgï vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁªÀ: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÀAiÀÄÄ DgÉÆæ 01 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉƸÀÆgÀ, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÉÄùÛç PÉ®¸À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 15,000/- gÀÆ , 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ 01 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, 02 ªÀiÁªÀ¤zÀÄÝ, 03 CvÉÛ¬ÄzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ , zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, DgÉÆæ 02, 03 EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀrªÉÄ ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆnÖ¢Ýj, E£ÀÆß 20,000/- gÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉÃPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 06 wAUÀ¼À UÀ¨sÀðªÀw EzÁÝUÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:29-06-2014 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï zÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, 20,000/- gÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÁgÀzÉà ¸ÀƼÉà E¯Éè E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉUÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.226/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2014 PÀ®A: 498(J), 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ  gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 28.09.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ ªÀ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: C±ÉÆÃPï r¥ÉÆà GgÀÄPÀÄA¢ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಸೀರಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಾತಾನಾಡಿಸಲು 1) ±Á®A ºÁUÀÆ EvÀgÉ 04 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉ.ºÀZÀ.©.PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸À PÁåA¥À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼À ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಯಿಗೆ ಎಡಗೈ ತಿರುವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಬಾವು ಬಂದಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೂ ಸಹ ಅರೋಪಿ ನಂ.2 ಈತನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೈಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2014 PÀ®A. 143,147,324,504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.   rAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ  154  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     21,700/ -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.