Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                               
.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
ಕನ್ನಾ ಕಳುವು ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
¢£ÁAPÀ 17-02-18 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 1000 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ 24-02-18 gÀAzÀÄ  2200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄAdÆgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ï ºÀĸÉãï 47 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.r-6 J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï ¸À«ÄÃ¥À  ºÀnÖPÁåA¥ï.  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå  HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ neÉÆÃjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï CA.Q.gÀÆ 30,000/- 2) 3 UÁæA  §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ Q«AiÉƯɠ CA.Q. gÀÆ 9,000/-3) 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ  CA.Q.gÀÆ  30,000/- 4) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä PÀqÀUÀ CA.Q.gÀÆ 3,500/- 5) MA¢ eÉÆvÉ ¨É½î ºÁ®ÎqÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÀqÀUÀ  CA.Q.gÀÆ 1,000/- 6)MAzÀÄ ¨É½î Qà ZÉÊ£ï  CA.Q.gÀÆ.500/- MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ 74.000/-. ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 42/2018 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)

¢£ÁAPÀ 16-02-18 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 1100 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ 24-02-18 gÀAzÀÄ  2100  UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¹AUï ¨ÉdÓA 52 ªÀµÀð eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ºÀ. a. UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ  £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.J¸ï.AiÀÄÄ.¦ 11 ºÀnÖPÁåA¥ï. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå  HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ neÉÆÃjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèÃ¸ï  90,000/-2) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï  qÁ®gï 30,000/-3) 6 §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 3 UÁæA  9,000/- »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ.  1.29.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: 42/2018 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)