Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Mar 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ದಿ.11-03-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-45ಗಂಟೆಗೆ  1] ಶಿವಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಜಾತಿ:ಜಂಗಮ,ವಯ-33ವರ್ಷ ಉ:ಪಾನಶಾಪ,ಸಾ:ಪಾತಾಪೂರ.FvÀ£ÀÄ  ಪಾತಾಪೂರ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾನಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಓ.ಸಿ.ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.¹gÀªÁgÀ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು, 1] ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.920 =00 2] ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ  ಅ.ಕಿ.ಇಲ್ಲ                                                                         3] ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಅ.ಕಿ.ಇಲ್ಲ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ,ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,ವಯ-38ವರ್ಷ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ FvÀ¤UÉ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2015  ಕಲಂ: 78 [iii]  .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ದಿ.12-03-2015ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-45ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಭೂಮರಡ್ಡಿ,ವಯ-63ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,    ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಅತ್ತನೂರು. FvÀ£ÀÄ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 70=00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.. ¹ÀgÀªÁgÀ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನುಹಿಡಿದು1]ಮಟಕಾಜೂಜಾ ಹಣ ರೂ.850 =00    2] ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ  .ಕಿ.ಇಲ್ಲ  3] ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಅ.ಕಿ.ಇಲ್ಲEªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2015  ಕಲಂ: 78 [iii]  .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ದಿನಾಂಕ 11-03-2015 ರಂದು 4-40 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಫೂರ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01  ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಕಂಡಾಕ್ಟರ್, ವಯ: 64 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ನಿವೃತ್ತ ಬಸ್ ಕಂಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 820/-, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ 02 ಶೇರು ಸಾ: ಕಾಟಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.38/2015, ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À 42ªÀµÀð,PÀ¨ÉâÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á- J.¦.JA.¹ »AzÉ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ¦qïì SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, JµÀÄÖ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀ¢zÀÝjAzÀ  ¦qÀì §AzÁUÀ ¨ÁzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ  ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/03/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß  3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ-10/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2015 gÀAzÀÄ            54 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.