Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jun 2015

Reported Crimes

                                                                       
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  ದಿನಾಕ 28/05/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1)PÉ.ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ PÉ.GvÀÛ¥Àà 46ªÀµÀð,G-ªÀÄÄRå C¢üPÁj °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ.2)dUÀ£ÁßxÀ vÀAzsÉ ¸ÀªÉÃðvÀªÀÄägÁªï 40ªÀµÀð,G-¸Áå¤lj E£Àì¥ÉPÀÖgÀ nJA¹ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ3)¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzsÉ ªÉAPÀmÉñÀ 40ªÀµÀð,G-nJA¹ ¹§âA¢ü °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ4)§¸À£ÀUËqÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-36,EAf¤AiÀÄgÀ,nJA¹ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  5)eÁ¥sÁgÀÄzÀÝ£À SÁf vÀAzsÉ EªÀiÁªÀÄzÀÄÝ£À SÁf PËA¸À®gÀ nJA¹ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ6)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ¸ÀÄUÀlPÀgÀ 40ªÀµÀð,G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ EªÀರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ±ÁåªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð,G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀನಿಗೆ ಲುಕ್ಷಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪರಾಧಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ 1935 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹತ್ತಿ ಜಿನ್ನಿನ ಕಂಪೌಡನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜಿನ್ನಿನ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಡವಿ ಫಿರ್ಯಾದಿರರಿಗೆ ಅಂದಾಜು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ಲುಕ್ಷಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೆಶಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ವಸೂಲಾದ ಮೇರೆಗೆ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/15 PÀ®A.448,425, ¸À»vÀ 149  L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. (DvÀä ºÀvÉå )¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦üAiÀiÁð¢ gÁ¢üPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï eÁtVj 27 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ vÁ:gÁuÉ ¨É£ÀÆßgÀÄ f¯Éè ºÁªÉÃj ºÁ° ªÀ¹Û ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸ÀA.¹-3 PÀȶ «±Àé «zÁå®AiÀÄ DªÀgÀt gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁ£ÀVj 38 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ CVæ PÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è C¹¸ÉÖAmï ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÀ D¢üãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1)gÀ« ¥Ánïï Dgï.J. eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀȶ «±Àé «zÁå®AiÀÄzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è £ËPÀgÀ     2)§ÄqÀØ¥Àà CvÀÛ£ÀÆgÀÄ eÁw PÀÄgÀħgÀ G: ¦üïïØ C¹¸ÉÖAmï E§âgÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ j§âgÀÄ CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ E®è-¸À®èzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÁÛ «£Á:PÁgÀt QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ jAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¥Àj²µÀÖ  ¥ÀAUÀqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀ eÁwAiÀĪÀgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ Q½jªÉÄ ¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/6/15 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è Qæ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/5 PÀ®A 306 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¢£ÁAPÀ 26/6/15 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgï ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.42 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ RAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw bÀ®ªÁ¢ 58 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1)§¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå eÁw dAUÀªÀiï ¸Á: zÉÆAqÀA§½ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ  J-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁr¹PÉÆArzÉÝÃªÉ ¤ªÀÄäzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÄÌ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/15 PÀ®A 504,323,355,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ 1989,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋಲಕ ಬೈದ್ಯೋ ತಂದೆ ಗೌರಂಗೋ ಬೈದ್ಯೋ, ವಯಾ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ:ನಮಶೂದ್ರ, ಉ:ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ. 4 ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಮಾವನಾದ ಕೇನಾ ಮಂಡಲ್ ಈತನು ಸಾಧು ಇದ್ದು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಊರೂರು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26-06-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸರ್ಕಾರ ಈತನು ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಹೆಚ್ 4 ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ರೂಹಿದಾಸ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಕೇನಾ ಮಂಡಲ್ ಈತನಿಗೆ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕುಡಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 176/2015 ಕಲಂ 326 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
         
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 26.06.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ  «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ.1630/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 3) MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 07/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು,   ದಿನಾಂಕ 27.06.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2015 gÀAzÀÄ  51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.