Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ ªÀÄAdÆgï CºÀäzï ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-©-4156 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è] £ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ¥ÀÆ°UÉ lPÀÌgï DV JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è, WÀl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/12 PÀ®A. 279, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ UÉÆÃPÀgÀAiÀÄå E§âgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ CAd£ÀAiÀÄå£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄÆägÀ wPÀÌAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÛ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £À£ÀߣÀÄß PÉüÀ¯ÁgÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ UÉƧâgÀ aîªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ CAd£ÀAiÀÄå£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃV EAzÀÄ UÉƧâgÀ aîªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄqÀØAiÀÄå, 26 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÁåªÀ£À¯Éà CqÀØ §gÉÆâPÉÌ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012 PÀ®A. 324, 504, 506, L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ïÉ£À°è ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ:-32 ªÀµÀð eÁ:-dAUÀªÀÄ G:-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:-PÉgɧÆzÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ CAUÀr ©ÃUÀ ºÁPÀĪÁUÀ gÀ« vÀAzÉ ªÉÆñÀ¥Àà ¸Á:-V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, EzÀÄ £À£Àß ªÀĽUÉ “¯Éà ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É” CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£ÀÄ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ªÉÄïÉ, vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQ ¤Ã£ÀÄ ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß “fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è” CAvÁÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14.30 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 13-02-2012 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ wæAiÀÄA§PÉñÀégÀ mÁQÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÉÆmɯï£À°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÉÆüÀzÀªÀgï ªÀAiÀÄB59 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ GBºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÀgÉAiÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB PÀ«vÁ¼ FvÀ£À ºÉÆmÉî ©¯ï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÁÝÀgÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ §¸À¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ©¯ï PÉÆqÀ®Ä JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, vÀ£Àß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 341,504,323,324 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ 27 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,400/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ ªÀÄAdÆgï CºÀäzï ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-©-4156 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆj¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è] £ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ¥ÀÆ°UÉ lPÀÌgï DV JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è, WÀl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/12 PÀ®A. 279, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ UÉÆÃPÀgÀAiÀÄå E§âgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ CAd£ÀAiÀÄå£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄÆägÀ wPÀÌAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÛ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £À£ÀߣÀÄß PÉüÀ¯ÁgÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ UÉƧâgÀ aîªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ CAd£ÀAiÀÄå£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃV EAzÀÄ UÉƧâgÀ aîªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄqÀØAiÀÄå, 26 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÁåªÀ£À¯Éà CqÀØ §gÉÆâPÉÌ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012 PÀ®A. 324, 504, 506, L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ïÉ£À°è ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ:-32 ªÀµÀð eÁ:-dAUÀªÀÄ G:-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:-PÉgɧÆzÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ CAUÀr ©ÃUÀ ºÁPÀĪÁUÀ gÀ« vÀAzÉ ªÉÆñÀ¥Àà ¸Á:-V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, EzÀÄ £À£Àß ªÀĽUÉ “¯Éà ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É” CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£ÀÄ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ªÉÄïÉ, vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQ ¤Ã£ÀÄ ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß “fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è” CAvÁÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14.30 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 13-02-2012 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ wæAiÀÄA§PÉñÀégÀ mÁQÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ºÉÆmɯï£À°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÉÆüÀzÀªÀgï ªÀAiÀÄB59 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ GBºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÀgÉAiÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB PÀ«vÁ¼ FvÀ£À ºÉÆmÉî ©¯ï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÁÝÀgÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ §¸À¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ©¯ï PÉÆqÀ®Ä JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, vÀ£Àß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 341,504,323,324 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2012 gÀAzÀÄ 27 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,400/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.