Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 May 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
            ದಿನಾಂಕ.29-05-2020ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಗೊಲದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾದ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಕಡದಿನ್ನಿ ಬಾಬು ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ  7 ಜನರು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ಕಡದಿನ್ನಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರು ರವರು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದವರ ತಾಬಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.11220/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ದಿ.30-05-2020 ರಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರನ್ನುಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ  68/2020 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
      ¢£ÁAPÀ: 30.05.2020 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «±Á¯ÁQë @ ±ÉÊ®eÁ UÀAqÀ eÉÊgÁªÀÄ @ gÁªÀÄ¥Àà, ¸Á:PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ  ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 11.04.2016 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁ¤éAiÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ M§â ºÉ£ÀÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉUÉ ºÀUÀj ¨ÉƪÀÄä£À ºÀ½îUÉ ªÀUÀðªÁVzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ²Ã® ±ÀAQ¹ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è CAvÁ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É a£Á° ¨ÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 26.05.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ¸Àj ªÀiÁr¯Áè ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÄ¼É CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤£Àß PÉÆAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÁzÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:45/2020 PÀ®A: 498(J), 323 504, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
       ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå UÀ¼ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-40 eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÉÆ£ÀßPÁlªÀÄ½î  ರವರ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/05/2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä £Á®ÄÌ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAUÉÃgÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EªÀgÀ d«ÄãÀÄ  PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAUÉÃgÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ¨É½UÉÎ UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ DV ¹r®Ä §r¢zÀÄÝ,  VqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀ DPÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ DPÀ½£À C.Q 35,000/- gÀÆ  ¢AzÀ 40,000/- gÀÆ UÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.  ¸ÀzÀj WÀl£É ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸À°è¹zÀ   ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉßAiÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀASÉå 02/2020  PÀ®A:- ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.