Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

    ¢£ÁAPÀ:- 25.06.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß §AzÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄRAvÀgÀ DzÉà ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ; AiÀÄ®è¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, 2) ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: eÉÆÃPÀ¹zÀÝ¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, 3) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: : AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÁPÁgÀtªÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Éà M¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É J¯ÉÆà ªÀiÁ¢UÀ, £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀj ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ ¤ÃªÀÅ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj , £ÀªÀÄäzÉà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄÆägÀ°è UËqÀ£À JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ« ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÁw ¤AzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2013 PÀ®A- 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(10) J¹ìJ¹Ö,¦J DåPïÖ 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ; §AzÀ¥ÀàUËqÀ, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà GtV, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ., 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ¼À¥Àà dqÉÃ, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ J¯É ¨ÁåUÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ Hj£À UËqÀ EzÀÝ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £À£Àß JvÀÄÛ ªÀiÁvÀæ PÀj ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ, JAzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ C®èzÉÃ, PÀj ºÀjAiÀĨÁgÀzÀAiÀÄ JAzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ¨ÁåUÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½ªÀÄzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ®èzÉ, ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀAiÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ: PÀAqÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, 38ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A £ÀA. 201/2013 PÀ®A- 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(10) J¹ìJ¹Ö,¦J DåPïÖ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀt-


 

    EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ ªÀ: 27, eÁ: °AUÁAiÀÄÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ºÁ/ªÀ: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EzÀgÀ°è DgÉÆæ 1. £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ºÁ/ªÀ: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-24-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀæPÁgÀ 80,000/. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 30 UÁæA §AUÁgÀ EvÀgÉ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹgÀĪÁUÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀæPÁgÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖPÉÌ vÀȦۥÀqÉzÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 498(J), 448, 323, 504, 506 L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄP°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¦üAiÀiÁ𢠨Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄAnUÉÃj 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä (ªÀÄÈvÀ) UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. DgÉÆævÀ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀzÀÄ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀĪÀzÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀnÖUÉ vÀgÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzsÀ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁåzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A 498(J), 302 L.¦.¹ CrAiÀÄP°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

    ¢£ÁAPÀ 24.06.13 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ oÁuÁ PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà PÉÆãÀ¥Àà ºÉZï.¹ 238 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦,¹ £ÀA§gÀ 41/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03/06/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀļÀd¥Àà vÀAzÉ zÁzÉÆÃr 72 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| zÁzÉÆr vÁAqÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ zÉøÁ¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 125 »¸Áì 1 gÀ d«Ää£À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA§tÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À
3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà AiÀÄAzÉ QµÀÖ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ºÁªÀÄtÚ vÀAzÉ vÀªÀiÁäuÉ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] ¸ÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 58 ªÀµï MPÀÌ®ÄvÀ£À 6] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÆgÉ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| J®ègÀÄ zÉøÁ¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ. J®ègÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ K ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ ºÉÆ® CAvÀ ©vÁÛPÀwÛ¢ CAvÁ FUÀ ¸ÀzÀå ©vÀÛzÀ ¤°è¸À°®è CAzÀæ ¤«Ä§æ£Àßö ºÀQ M¢w« CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/13 PÀ®A 341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ DmÉÆà £ÀA§gï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. Zɹì¸ï £ÀA:- MBX0000ZFPB652681 & EAf£ï £ÀA:-R3A2275160 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è PÀĽvÀ (1) ¦üAiÀiÁð¢ (2) DgÉÆæ (3) «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ (4) ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå »gÉêÀÄoÀÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼À vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ . F 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ: ¢.«gÉñÀ, 22ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, G: CmÉÃAqÀgï PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï, zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ: ¢.«gÉñÀ, 20ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/E©-3826 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉgÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ EAzÀÄ £À«®ÄUÀqÀØ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉAzÀæ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀPÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ¸ÀévÀB UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÀQPÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ zÀªÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀxÀ ªÀÄÄAUÉÃUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2013 PÀ®A-279, 337, 338 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ: 25-06-2013 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 ) ¨sÀQë¸Á§ @ PÉÆý ¨sÀQë¸Á§ vÀAzÉ CfÃd¸Á§ 60ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, aPÀ£ï ªÁå¥Áj ¸ÁB ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
FvÀ£ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 2900/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 ¨ÁµÁ ¸ÁB vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ £ÉzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 190/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25-06-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA, 1) SÁzÀgï ¨ÁµÀ vÀAzÉ «ÄÃgÁ ªÉÆû£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è . ²æà J¸ï.JA¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3560/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 PÀĪÀÄ® ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ï ¸Á: ºÀħâ½î £ÉzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 191/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2013 gÀAzÀÄ 166 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.