Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Feb 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 23.02.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ.ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ªÀ:63, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ, ºÁ:ªÀ: ªÀÄ£É £ÀA 1-12-129/J ¦¹© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪು ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 22.02.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ದಿನಾಂಕ 23.02.2019 ರಂದು 12-15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೀರಪನ ಗೌಡ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓದುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಎರಡು ಅಲ್ಮಾರವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣದ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ವೀರಪನ ಗೌಡರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆರು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ  ಓದುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ  1). 35 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀAQ, C.Q 87,500/ gÀÆ, 2). 15 UÁæA §AUÁgÀzÀ r¸ÉÊ£ïªÀżÀî GrzÁgÀ C.Q 37,500/- gÀÆ, 3). 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ PÉÆgÀ½£À ZÉÊ£ï 25,000/- gÀÆ, 4). 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ZÉÊ£ï C.Q 25,000/- gÀÆ, 5). 06 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ eÉÆvÉ Q«AiÀÄ N¯ÉUÀ¼ÀÄ C.Q 13,000/- gÀÆ, 6). 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯ÉUÀ¼ÀÄ C.Q 12,500/-gÀÆ, 7). 9 UÁæA §AUÁgÀzÀ qÁ®gïªÀżÀî ZÉÊ£ï C.Q 22,500/- gÀÆ, 8). 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C.Q 25,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 9). £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ »ÃUÉ 100 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À MlÄÖ C.Q 2,63,000/- ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ  ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 2,63,000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 22.02.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23.02.2019 ರಂದು 12-15 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 14/2019 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೈಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇದಿಕಿನಾಳ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ರಿನ್ಯೂ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಟನಲ್ಲಿಯ ದಿನಾಂಕ 18-02-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 19-02-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ 1)4 ಸ್ಕಾರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಕೇವಲ್ ವೈರ್ 1000 ಮೀ ಉದ್ದದ್ದೂ, 2) 6 ಸ್ಕಾರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಕೇವಲ್ ವೈರ್ 250 ಮೀ ಉದ್ದದ್ದೂ, 3) ಎಂಸಿ4 ಕನೇಕ್ಟರ್ 400 ಗಳು, 4) ವೈ ಕನೇಕ್ಟರ್ 10 ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಅಕಿ-48000/-ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ C±Àæ¥sïC° vÀAzÉ ±ÀªÀÄÄì¢£ï ¸Á§ CgÀtÂ, 39 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, j£ÀÆå ¥ÀªÀgï ¥ÁèAmï Crä£ï ¸Á:j£ÀÆå ¥ÀªÀgï ¥ÁèAmï ªÉÄÃzÀQ£Á¼À ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 26/2019 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 22-02-2019 ರಂದು  7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಢಾದ ವಾಟರ್ ಪಿಲ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ, ಬೋಸೂಡಿ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ತುಳಿದಾಡಿ, ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಳೆಮಗನೆ ಒದ್ದು ಹಾಕಿ ಅಂತಾ ತಲೆಗೆ ಗುದ್ದಿ, ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣ  ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ «ÄÃmÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 40 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ರವರು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ  ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 27/2019 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 149 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.