Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Mar 2015

Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                            ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                ¢£ÁAPÀ 23/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁvÀðAqÀ vÀAzÉ: w¥ÀàtÚ, 36ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À. FvÀÀ£À CtÚ£ÁUÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ºÁ.ªÀ. PÁ¼ÉÃgÀzÉÆrØ.   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 36 EJ¥sï 9695 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉÃAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀð PÉÆ¥ÀàgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À r.PÀgÀrUÀÄqÀØzÀ zÉêÉAzÀæªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015. PÀ®A-279, 337, 338, L¦¹.     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

    ದಿನಾಂಕ:24-03-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ತಂದೆ ಅಂಬಯ್ಯ ವಯ: 36 ವರ್ಷ ಜಾ: ಈಳಿಗೇರ್ : ಬಾಟಾ ಶೂ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೈ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ:4-3-61 ಅಶೋಕ ಡಿಪೋ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳವಾರ್ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು. ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಮಂಗಳವಾರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ @ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವಯ:32 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 23-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ನೀರು ಕಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪಂಪ್ ಸ್ಟವ್ ನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಧಗ್ ಅಂತಾ ತಾನು ಉಟ್ಟಿರುವ ಸೀರೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತನ್ನ ಭಾವ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆಂಕಿಯು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ರಿಮ್ಸ್ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 24-03-2015 ರಂದು 00.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಭಾವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೇ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವಾಗ  ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 24-03-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ:04/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2015 gÀAzÀÄ            22¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.