Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Aug 2012

Reported Crimes


                                 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»wÀ:-

                                 ¢£ÁAPÀ 10-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÄUÀqÉÆä PÁåA¥À£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀAiÀÄB32 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ G B-PÀÆ°PÉ®¸ïÀ ¸ÁB §®èlV vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®PÀëöät PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¨ÉAqÉPÁ¬Ä ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á||£ÀÄUÀqÉÆÃt PÁåA¥ÀEªÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀ «µÀAiÀÄ PɽzÀÝPÉÌ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ MªÉÄäUÉ ¹lÖUÉ §AzÀÄ PÀÆqÀUÀ®Ä ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀÄvÉÛªÉAiÉÄAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®AB 323,326,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 10-08-12 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AUÁj PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ²æÃ.«.UÀt¥Àw vÀAzÉ §ºÁä£ÀAzÀA ªÁPÀ®PÀÄr, 45ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §AUÁjPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄļÀî¥ÀÄr gÁªÀÄPÉʵÀÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ¸ÁB §AUÁjPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, DUÀ «. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ DvÀ£À §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ dVÎ, £ÀAvÀgÀ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆUÉ¢zÀÝjAzÀ, PÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°£À QgÀĨÉgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2012 PÀ®A. 324,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢£ÁAPÀ:10-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¥Àvï¹AUï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: gÀd¥ÀÆvï(oÁPÀÆgï) , G: ZÀºÁ§Ar , ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀiÁzÁgÁªÀiï FvÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ZÀºÁ PÀÄrzÀ ©¯ï 36/- gÀÆ. PÉýzÀÝPÉÌ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÁåUÀ zÀÄqÀÄØ PÉý ªÀÄgÁåzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ZÀr(PÀ¦ð)¬ÄAzÀ DvÀ£À  vÀ¯ÉUÉ »AzÀÄUÀqÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ qÀÄAUÁgÁªÀiï , ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄAZÁgÁªÀiï   gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ DvÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ EAzÀÄgÁªÀiï¤UÉ zÀÆQzÀÄÝ , qÀ¯ÁègÁªÀiï¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ   vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , EAzÀÄgÁªÀiï¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀÄÝ , qÀ¯ÁègÁªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A 504, 323 , 324 , 326 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ²æäªÁ¸À gÁªï FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À gÉÊvÀjUÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ D ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ¥sÉïÁV ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ EzÀÄÝ F ªÀµÀð ²æäªÁ¸À gÁªï gÀªÀgÀ ºÀwÛ ©Ãd UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃrj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉýzÁ£É CAvÁ w½zÀÄ ²æäªÁ¸À gÁªï, ¸Á: £ÀAzÁå® DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ, £ÁUÀgÁd ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà 6 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  gÀªÀÄt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CvÀ¤UÉ  J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ, £Á£ÀÄ PÉÆlÖAvÀºÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° EgÀÄvÀÛªÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃrj CAvÁ gÉÊvÀjUÉ ºÉý¢Ý K£À¯É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÀAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ CªÀgÀÄ J®ègÀÆ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÁV®£ÀÄß vÉj ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ ¢: 15-08-12 gÀAzÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ CAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A, 143,147,148, 504 506 ¸À»vÀ 149 L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ;-10/08/2012 gÀAzÀÄ   vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ.ªÀÄ»§Æ§C° vÀAzÉ ªÉÆâãÀ¸Á§ 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ SÁ¸À vÀªÀÄä¤zÀÄÝ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ ¥Áèl£ÀÄß   ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ»§Æ§° FvÀ£À  ¥Áèl£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ gÀªÀiÁÓ£À ºÀ§â DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªgÉÀ®ègÀÆ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÉÛ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ MzÀÄÝ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛêÀ¯É'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÉåAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ CzÉà PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ vÉÆqÉUÉ, ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012. PÀ®A.143,147,148,504,323,326,506 s¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ²æêÀÄw «eÉÃvÁ PÉ.J¸À. UÀAq «£ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï  G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:10.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà G:PÀAmÁæPÀÖgï ¯Éçgï ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ Pɦ¹ 07 £Éà WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A.354,504, L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


              ¢£ÁAPÀ 07/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà §Ä¢Ý¤ß 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ ªÀAiÀÄB 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ CªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà PÀÄUÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÁågÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ F ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/12 PÀ®A 354,504,506. L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ²æêÀÄw ¥ÀzÀä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð G:PÀÆ° eÁ:G¥ÁàgÀ ¸Á: 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉJ.36/ n©-7474 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ §Æ¢ vÀÄA§®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄĤmï £ÀA.02 gÀ ªÀÄÄAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ G:mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉAiÉÄ ZÁ®ÄªÀÅ EnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀzÀä¼ÀÄ  mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ mÁæPÀÖgÀ MªÀÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥ÀzÀä½UÉ vÁVzÀÝjAzÀ JqÀ Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A.279,338, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:10-08-2012 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï£À ªÀĢãÁ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀAPÀgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:47 eÁ:dAUÀªÀiÁ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á: §¸ÀªÀtÚUÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ , ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.210/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè . £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆj@¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ  CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ¸ÀzÀgï ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:-09-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §¸Àì¥Àà vÀAzÉ; ªÀiÁgÉÃ¥Àà, 50ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ,PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ, ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ FUÉÎ PÉîªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ F ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀVAiÀiÁV aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹zÀÄÝ DzÀÆgÀÄ PÀÆqÁ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ¢zÀÝjAzÀ ¤£Éß ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆzÀ°ègÀĪÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  zÉêÀzÁ£À vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á-PÀÄrð vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.08.12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀzÁ£À ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á-PÀÄrð vÁ-ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:10-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ¦® amïì PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄgÉñï¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñï , ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ aÃnUÀ¼À ZÀAzÁzÁgÀ¤zÀÄÝ DgÀÄ wAUÀ½AzÀ PÀAw£À ºÀt PÀlÖzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj amïì£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: PÀ¦® amïì ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉ , ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä amïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj aÃnUÀ¼À PÀAw£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä £ÉÆnøï PÀ½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà PÀAw£À ºÀt PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆnøï PÀ½¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ , ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 177/2012 PÀ®A 341, 504, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ   65     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    9500  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.