Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

è            ¢£ÁAPÀ :28-06-2012 gÀAzÀÄ s ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ PÁ¼ÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ: 28 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n.£ÀA:1442 ¸Á:»gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹r ¹¯ÁPïì ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 PÀÆå-3296 ZÁPï¯ÉÃmï §tÚzÀÄÝ£ÀÄß PÁ¼ÉñÀéUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2012 PÀ®A. 379 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

         G¥Àà¼À UÁæªÀÄzÀPÉÆÃj UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj  G¥Àà¼ÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ ¥Áèl £ÀA. 156 gÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÁvÁÌ°PÀ ±Éqï ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ GªÀiÁ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå, PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.CªÀjUÉ ±Éqï ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ  DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2012 PÀ®A. 447,341,504, gÉ/« 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

          ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ, 44 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ( ªÀiÁ¢UÀ),                           G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥ï-7/257 Pɦ¹ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ, 22 ªÀµÀð, FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉjUÉUÁV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÉjUÉAiÀiÁV 2 wAUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ ¨sÀj ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉAiÀiÁV¢æAzÀ D ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 19.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ wªÀÄ®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è ¹ÃgɬÄAzÀ ¥sÁå£ïUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012  PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:- PÀÆ° ¸Á;- GqÀªÀÄUÀ¯ï  FvÀ£À ªÀÄUÀ   PÀĪÀiÁgÀ. CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ 06 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ NrºÉÆìÄvÀÄ CAvÁ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄA¢gÀ£ÀÄß J©â¹ ºÉüÀ®Ä ºÁªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÁªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ªÀÄUÀ£ÀÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁUÀzÀÝjAzÀ CAzÉ ¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Áeï ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19/08/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0750 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÀwÛzÀÄÝ AiÀiÁgÀªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±À«gÀĪÀ¢®è   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
       gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀiÁgÉ¥Àà,ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ J®ègÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÀ£ÀÆð® ºÁ.ªÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ FPÉUÉ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢: 19.08.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ  CªÀ¼À vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ,vÁ¬Ä CAd£ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ  ªÀĺÉñÀªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀeÁ¥ÀÆgÀÄ §ÆqÀ¢¥ÁqÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀªÀÄä½ÃUÉ CmÉÆâAzÀ eÉÆÃgÁV J¼ÉzÀÄ PɼÀUÀqÉ zÀ©âzÀÝjAzÀ CªÀ¼À MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄUÀÄ GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:83/2012 PÀ®A: 498(J), 323, 325, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   gÁdªÀiÁ UÀAqÀ DzÀªÀiï¸Á¨ï UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À. FPÉAiÀÄ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À «ÄlèPÉÆÃqï UÁæªÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DzÀªÀiï¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, HgÀ »jAiÀĪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ.19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ & E£ÀÄß½zÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ DPÉAiÀÄÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉäÃ¯É ºÉÃUÉ EzÀÄÝ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁqÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ PÀÆUÁqÀ ºÀwÛzÁUÀ, DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ  JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄ߸ÉÆAl, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.   DPÉAiÀÄ UÀAqÀ & CvÉÛ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉøÀvÀÄÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A.498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.08.2012 gÀAzÀÄ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   1800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.