Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ PÀÄA¨ÁgÀ AiÀÄjAiÀÄ¥Àà @ AiÀÄj¸Àé«Ä vÀAzÉ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà , ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢ü±ÀgÀÄ rQæ ¥ÉÆæùrAUïì£ÀÄß eÁj ¸À®ÄªÁV ªÁgÉAmï ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁgÉAmï£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á°£À ¨sÁUÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä DgÉÆæ ²æà ¤ªÁ¸À vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÉðAiÀÄgï vÀºÀ²Ã¯ï D¦ü¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ DzÉò¹zÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß rQæAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr PÉÆqÀzÉ D¹ÛAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°èzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉqÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÉÆA¢UÉ «Ä®£ÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 301/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/2013, PÀ®A. 420 , 425, 426 L¦¹ . CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgï ©Ã UÀAqÀ anUÉÃgï ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:anUÉÃgï Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 803/¦2/¦ gÀ°è 4 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæ gÀdÓ¨ï C° vÀAzÉ ±Á ºÀĸÉãï , 58 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À PÀqɬÄAzÀ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-09-2004 gÀ°è jf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 20-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁrzÉÝ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 137/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2013, PÀ®A. 420, 506 L¦¹ . CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:27-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀ: 24 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ CPÀÌ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀªÀÄrAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À±À¥Àà ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:E§âgÀÆ §AqÉèsÁ« ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ F ºÉÆ®PÉÌ AiÀiÁPÉ §A¢zÀݯÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2013 PÀ®A. : 323,354, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-27.07.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÁ¬Ä ¹zÀÝàªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ qÁ§zÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÁAiÀiÁjPɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ. DgÉÆæ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÉÆAqÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wrUÉÆüÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À »A¨Á®PÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀAvÁzÉAiÀiÁ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E¤ßvÀgÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄUÀ¼É¯Áè ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀ£ÉAzÀÄ ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2013 PÀ®A 504. 355 gÉ/« 34 L.¦.¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2013 gÀAzÀÄ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ¸ÉêÀÄ¢ vÀÄA©zÀ 25 °Ãlgï JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀ 2 °Ãlj£À 4 ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀiÁrzÀ ºÀt 20/- gÀÆ> UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®A: 273, 284 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢:27/7/13 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÀAzÀªÀÄä£ÀzÉÆrØAiÀĪÀgÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-D¯ÉÆÌÃqï FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D¯ÉÆÌÃqÀzÀ°è ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¹£À ºÀwÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ] zÉÆqÀØ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀƽªÀÄUÀ 26 ªÀµÀð2] ¸ÀtÚ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà UÀƽªÀÄUÀ 25 ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á-D¯ÉÆÌÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-102/2013 PÀ®A-323.341.324.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2013 gÀAzÀÄ 191 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ