Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ G¥Àà¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ CA§tÚ vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: G¥Àà¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£Á: PÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 242/2012 PÀ®A. 341, 323, 504,506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ 55ªÀµÀð, PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸ÁB ºÀgÀmÉãÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ FgÀªÀÄä 50ªÀµÀð FPÉUÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØAiÀiÁV DUÁUÀ «Ã¥ÀjvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß FgÀªÀÄä FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-15 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£ÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹..ªÉÄð£ÀAvÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2012 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   8400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.