Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                          ¢.27-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ DzÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà eÁwBºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð  GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀABPÉJ-36/ªÉÊ-8914gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀ®PÀ® zÁn PÀ«vÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¹ÌqÁØV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ  DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ£ÀÆð® D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢B28-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÄüÉUÉ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A:279,304[J] L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
      
          20-10-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀªÀðvÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥ÀvÉAiÀÄå¸Áé«Ä, 48ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ¥ÀUÀqÀ¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ PÉJ 36 nJ 1588 ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöå°UÉ ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝjAzÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¦£À°è ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ ±Á¦£À ªÀÄÄAzÉ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸À¢æ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ 36 nJ 1588 C.Q.gÀÆ. 40,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 313/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

               «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 26 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ UËrPÉ®¸À ¸Á:bÀvÀægÀ  FvÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 50 ªÀóµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: bÀvÀÛgÀ UÁæªÀÄ FÀvÀ¤UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á¹ð (§®UÀqÉ ¨sÁUÀ) MqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ vÉÆj¹zÀÝgÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ ±ÀQÛ E¢Ý¯Áè, EzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ªÀÄ£À¹ÝUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÝ£ÀÄß EzÀjAzÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ©zÀÝ¯É ©zÀÝzÀÝ£ÀÄß, ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28/10/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀVzÀÝ ¥Á¹ðgÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2012 gÀAzÀÄ 133              ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ