Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Feb 2015

Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,  ದಿನಾಂಕ 08/02/15 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀiÁqÀVj, 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÉêÁr. vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà f : §¼Áîj FvÀ£ÀÄ  ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ವೀರೇಶ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.34/ಈ.ಸಿ. 6271 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು – ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ನೀರಮಾನವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹೊರಟಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬರುವ ಈರಲಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕಾಲುವೆ ನಂ 76/5 ರ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.35//ಎಮ್6381 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರೇಶ ನಿಂಗಲದಿನ್ನಿ ಈತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 50/15  ಕಲಂ  279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
       ¢£ÁAPÀ 08/2/2015  gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ²æà GªÉÄÃzÀgÁªÀiï vÀAzÉ ¥ÉƯÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 31 eÁ ¥ÀmÉïï G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À vÀªÀÄä gÀvÀßgÁªÀiï FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¸ï © L ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ¥Á¤ ¥ÀÄj  §ArAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA PÉ J 33 JªÀiï 2480 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£ÀßPÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Á¤ ¥ÀÄj §ArAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄägÀvÀßgÁªÀiï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §®PÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ PÀA¢zÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ  PÀÄjvÀÄ jêÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄïɠ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ  ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2015 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ                                                                        

                  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.02.2015 gÀAzÀÄ         84 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.