Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 May 2018

Reported Crimes


                                                                                       
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃzÉ« UÀAqÀ ¨ÉlÖ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 eÁ ªÀÄrªÁ¼À G ºÁ¸ÉÖïï£À°è CrUÉ PÉ®¸À ¸Á ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà £ÁUÀgÀ¼À ªÀAiÀÄ 30 eÁ PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀĸÀgÀPÀ¯ï 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÁåvÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ 28 eÁ PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ಇವರುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ  ಪಿಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗೆ ಪಿಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು  ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ  ಅದೇ  ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ 12-05-2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಧಿಯ  ಮನೆ ಗುಂಟ್ರಾಳ ರೋಡಿಗೆ ಇದ್ದು.  ತಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಆರೋಪಿತರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಲೇ ಮಡಿವಾಳ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಸಿರೇ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಡಿ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಚಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಗೆ ಜೀವಸತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 148/2018 ಕಲಂ  341, 323 ,354,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 10-05-18 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 36 ªÀµÀð  eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄZÉÃðqï UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈತನ CtÚ£ÁzÀ DAf£ÀAiÀÄå (ªÀÄÈvÀ) FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-01 ºÉZïE-2254 £ÉÃzÀÝgÀ°è 7£Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÁ½ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ  AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAf£ÀAiÀÄå£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A§¢¬ÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DAf£ÀAiÀÄå FvÀ¤UÉ JqÀPÁ°UÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, jªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ  aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-05-2018 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ರಾಉಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß ನಂಬರ 142/2018  PÀ®A 279,338,304(J) L.¦.¹. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2018 gÀAzÀÄ 136 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.