Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          
          ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À AiÀÄgÀUÉÃgÁ ºÉƧ½ PÉÃAzÀæzÀ°è §gÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ eÁ£ÀĪÁgÀUÀ½UÉ ªÉÄë£À vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ 91 l£ï vÀÆPÀzÀ 1,54,000-00 ªÉÆvÀÛzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EqÀ¯ÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ 4 l£ï DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄêÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ, V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ, PÀ®ä¯Á ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ AiÀiÁªÀzÉà gÉÊvÀgÀÄ ªÉÄêÀÅ ¨ÁåAPï vÉgÉAiÀÄĪÀAvÉ CxÀªÁ ¸À©ìr zÀgÀzÀ°è ªÉÄêÀÅ ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè. FVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀB18-06-2012 gÀAzÀÄ 1)ZÁªÀÄgÁ¸À ªÀiÁ°¥Ánïï 2)CªÀÄgÀtÚ UÀÄrºÁ¼À 3)®PÀäöätUËqÀ PÀqÀUÀAzÉÆrØ4)dUÀ¢Ã±ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä5)ºÀA¥ÀtÚ eÁ£ÉÃPÀ¯ï6)ªÉAPÀ¥Àà PÁgÀĨÁj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 100 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ KPÁKQ §ArUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ vÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÁ ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤A¢¹ J¼ÉzÁr MlÄÖ 95 l£ï vÀÆPÀzÀ 1,54,000-00 ªÉÆvÀÛzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß §ArUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤zÉÃð£ÀzÀ AvÉ ¸ÀAUÀ滹 EqÀ¯ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÁÛzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2012 PÀ®A. 504,353, 379 gÉ/« 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 18-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁUÀgÁ¼À PÁæ¸À ºÀwgÀÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ EªÀiÁªÀiï¸ÁºÉèï vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£ï ¸ÉÊAiÀÄzÀ ZÁ®PÀ ¸Á:¨ÉÃvÀªÀiïZÀ¯Áð PÉÆlA¥ÉÃmï vÁ:qÉÆÃuï f¯Áè: PÀ£ÀÆð¯ï DAzÀæ ¥ÉæÃzÉñÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J.¦.21/Y-2268 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ ºÀļÀî°è ªÀAiÀÄ: 18 °AUÁAiÀÄvÀ «zsÁåyð ¸Á:UÀÄqÀĸÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ¹zÁÝxÀð ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉ.J-29/JªÀiï 3669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjUÉ MªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÁgÀUÉ ªÉÃUÀ vÀVι PÁgÀ£ÀÄß JqÀUÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£À߸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß M«ÄäAzÀzÉƪÉÄä ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ £ÀÄVÎ C¥ÁWÀvÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è wêÀæUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ CdAiÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ ºÀļÀî°è ªÀAiÀÄ: 18 °AUÁAiÀÄvÀ «zsÁåyð ¸Á:UÀÄqÀĸÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ¹zÁÝxÀð ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¸ÀA. 78/12 PÀ®A. 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 18.06.2012 gÀAzÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀĪÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¹gÀªÁgÀPÉÌ §AzÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀmÁmÁ J.¹. £ÀA: PÉJ.29/6280 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ   §¸À¥Àà¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ: 55, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 28, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) PÀĪÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 40 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥Áèn£À «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ: 70, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. zÉêÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ, 45£Éà G¥À PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ PÉlÄÖ ¤AwzÉ CAvÁ vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ DUÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÉÆA¢UÉ  mÁæöåPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ zÉêÀ¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃr CqÀØ UÀnÖ ¯Éà ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÉ JAzÀÄ ¢üªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ K£À¯Éà £ÀªÀÄä ¥Áèmï ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DUÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä  vÀAzÉUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛjà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ  CvÀ£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀAzÉUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A 341,323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:-
                 ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï FvÀÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ªÀ: 29, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï ºÁ/ªÀ: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 4 d£ÀgÀÄ  UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉýzÁUÀ DPÉUÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  70/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß :-
                     ¢£ÁAPÀ :10-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå UÀÄr ªÀ:28 G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ºÁ:ªÀ:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DPÉAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgï¤AzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn¬ÄAzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄð£À ²ªÀgÉqÀØ¥Àà vÀAzsÉ §¸ÀtÚ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ:50 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¤¯ÉÆUÀ¯ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ d«Ää£À°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ DPÉUÉ K ¨ÉÆøÀrà AiÀiÁgÀ¥Àà ºÉÆ®AvÀ PÀÄAn ºÉÆrAiÀiÁPÀ §A¢, F ºÉÆ® £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁr¢Ýä CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ,¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ¤AzÀÄ wAr ªÀÄÄjwä CAvÁ CPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÉÆ®zÀ°è PÁ°lÖgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2012 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  62/2012 PÀ®A. 341,323,504,447,354, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
,     ²æÃ.ªÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢// d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 66 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1).ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¢// d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 44 ªÀµÀð 2).ªÉAPÀlgÁªÀÅ vÀAzÉ ¢// d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 48 ªÀµÀð 3).²æÃ,ªÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 38 ªÀµÀð 4).²æêÀÄw ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ 36 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ,gÀªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ, vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÁ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÁådå«zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, N.J¸ï.£ÀA.16/12. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-02/06/2012 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ²æÃ.ªÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢// d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ 66 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ  DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÉ®ègÀÆ DPÉAiÀÄ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.37/© £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2012 gÀAzÀÄ ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012. PÀ®A.504,323,506 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 19-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁdjUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ SÁ¸ÀV fæ£À°è PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ ¨Áwä ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÁåºÀß 1-05 ¦.JA.PÉÌ §ÄqÀظÁ§£À SÁ° ºÁUÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà, 60 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV2) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:PÀÄ£ÀßlV 3) F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀįÁÌdAiÀÄå ¸Á: PÀÄ£ÀßlV4) UËqÀÆgÀÄ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ SÁ£ï¸Á§ ¸Á: PÀÄ£ÀßlV5) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ZÀ®ÄªÁ¢, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV6) «gÉñÀ ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥À  EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1060/- ºÁUÀÆ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA178/2012 PÀ®A. 78(111) sPÉ.¦ DPïÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 17/06/2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 45 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ , G:-PÀÆ° ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ ¨ÁrUÉ UÀ¼ÉªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 130 gÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DPÉAiÀÄ  ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ 1)£ÀgÀ¸À¥Àà 2)FgÀtÚ ªÀÄvÀÛ £ÉUÀtÂÚAiÀiÁzÀ 3)®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ¤£Àß ºÉÆ® J°èzÉ ¤Ã£ÉÃPÉ EªÀvÀÄÛ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀÄAmÉ ºÉÆr¹¢ ¤£ÀUÉ £ÁªÀÅ ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà E§âgÀÆ ¸ÀƼÉà ¤£Àß ºÉÆ® J°èzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ, PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÜgÉ CAvÁ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹..¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ  97 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,400/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.